Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20SA05fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja i veština karakterističnih za finansijska tržišta i institucije i primena stečenih funkcionalnih znanja u praksi. Cilj predmeta je da po završetku procesa učenja studenti znaju da definišu i opišu razvoj, osnovne karakteristike, principe funkcionisanja i državnu regulaciju finansijskih tržišta (posebno hipotekarnog, lombardnog i deviznog tržišta), da uočavaju i analiziraju razlike između tržišta novca i tržišta kapitala, sa posebnim osvrtom na analizu razlika između pomenutih tržišnih segmenata u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Pored toga cilj predmeta je da studenti po završetku procesa učenja znaju da definišu učesnike, opišu i analiziraju instrumente tržišta novca i kapitala.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Finansijska tržišta i institucije, studenti će biti u stanju da:
• definišu pojam i opišu osnovne karakteristike savremenih finansijskih tržišta,
• definišu karakteristike finansijskih institucija koje posluju u okviru savremenih finansijskih tržišta,
• opišu razlike između osnovnih segmenata finansijskih tržišta,
• opišu razlike između karakteristika tržišta novca i tržišta kapitala,
• definišu osnovne instrumente tržišta novca i tržišta kapitala,
• definišu karakteristike hipotekarnog, lombardnog i deviznog tržišta.
Teorijska nastava
• Pojam i razvoj finansijskih tržišta.
• Koncepti tržišta novca i tržišta kapitala.
• Osnovne karakteristike i funkcionisanje finansijskih tržišta.
• Tržište novca u zemljama u tranziciji i razvijenim tržišnim ekonomijama.
• Tržište kapitala u zemljama u tranziciji i razvijenim tržišnim ekonomijama.
• Učesnici i instrumenti tržišta novca i tržišta kapitala.
• Državna regulacija finansijskih tržišta.
• Hipotekarno, lombardno i devizno tržište.
Praktična nastava
Vunjak, N., & Kovačević, LJ. (2012). Finansijska tržišta. Subotica: Ekonomski fakultet u Subotici.
Šoškić, D. (2011). Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Erić, D. (2003). Finansijska tržišta i instrumenti, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Čigoja – štampa.
Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2005). Finansijske institucije i tržišta. Zagreb: MATE.
Analize studija slučaja, diskusije, prezentacija primera iz prakse, prezentacija seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10