Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБД27
Студијски програми
  • Финансије и банкарство – ДЛС 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање специфичних знања и вештина карактеристичних за финансијска тржишта и институције и примена стечених функционалних знања у пракси. Упознавање са развојем, основним карактеристикама, принципима функционисања и државном регулацијом финансијских тржишта (посебно хипотекарног, ломбардног и девизног тржишта), уочавање и анализирање разлика између поменутих тржишних сегмената у развијеним земљама и земљама у развоју. Сагледавање значаја и анализирање улоге учесника и инструмената тржишта новца и капитала.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Финансијска тржишта и институције, студенти ће бити у стању да: дефинишу појам и опишу основне карактеристике савремених финансијских тржишта; дефинишу карактеристике финансијских институција које послују у оквиру савремених финансијских тржишта; опишу разлике између основних сегмената финансијских тржишта; опишу разлике између карактеристика тржишта новца и тржишта капитала; дефинишу основне инструменте тржишта новца и тржишта капитала; дефинишу карактеристике хипотекарног, ломбардног и девизног тржишта.
Теоријска настава:
- Појам и развој финансијских тржишта.
- Основне карактеристике и функционисање финансијских тржишта.
- Финансијска тржишта и институције, као инфраструктурни амбијент тржишне привреде.
- Тржиште капитала и тржиште новца у земљама у развоју (транзицији) и развијеним тржишним економијама.
- Хартије од вредности (ХОВ), основне карактеристике и пословање.
- Хипотекарно, ломбардно и девизно тржиште.
- Државна регулација финансијских тржишта и процес глобализације тржишта капитала.
Практична настава: студије случаја; дискусија; решавање проблемских задатака; примери из праксе.
Вуњак, Н., и Ковачевић, Љ. Финансијска тржишта и берзе Економски факултет Универзитета у Новом Саду 2009
Пауновић, Б. Приватизација, акционарство и развој финансијских тржишта Савремена администрација 2006
Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. Financial markets and institutions Pearson 2012
Комненић, Б. Финансијска тржишта и институције Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2006
Јеремић, З. Финансијска тржишта и финансијски посредници Универзитет Сингидунум 2012
Предавања су аудиторна уз коришћење Moodle, Zoom и осталих online платформи. Настава је интерактивна и обухвата анализу примера из пословне праксе, дискусије, решавање проблемских задатака.