Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA05
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja i veština karakterističnih za finansijska tržišta i institucije i primena stečenih funkcionalnih znanja u praksi. Cilj predmeta je da po završetku procesa učenja studenti znaju da definišu i opišu razvoj, osnovne karakteristike, principe funkcionisanja i državnu regulaciju finansijskih tržišta (posebno hipotekarnog, lombardnog i deviznog tržišta), da uočavaju i analiziraju razlike između tržišta novca i tržišta kapitala, sa posebnim osvrtom na analizu razlika između pomenutih tržišnih segmenata u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Pored toga cilj predmeta je da studenti po završetku procesa učenja znaju da definišu učesnike, opišu i analiziraju instrumente tržišta novca i kapitala.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Finansijska tržišta i institucije, studenti će biti u stanju da:

• definišu pojam i opišu osnovne karakteristike savremenih finansijskih tržišta,

• definišu karakteristike finansijskih institucija koje posluju u okviru savremenih finansijskih tržišta,

• opišu razlike između osnovnih segmenata finansijskih tržišta,

• opišu razlike između karakteristika tržišta novca i tržišta kapitala,

• definišu osnovne instrumente tržišta novca i tržišta kapitala,

• definišu karakteristike hipotekarnog, lombardnog i deviznog tržišta.
Teorijska nastava

• Pojam i razvoj finansijskih tržišta.

• Koncepti tržišta novca i tržišta kapitala.

• Osnovne karakteristike i funkcionisanje finansijskih tržišta.

• Tržište novca u zemljama u tranziciji i razvijenim tržišnim ekonomijama.

• Tržište kapitala u zemljama u tranziciji i razvijenim tržišnim ekonomijama.

• Učesnici i instrumenti tržišta novca i tržišta kapitala.

• Državna regulacija finansijskih tržišta.

• Hipotekarno, lombardno i devizno tržište.

Praktična nastava

• Studije slučaja, seminarski radovi, diskusija.
Vunjak, N., & Kovačević, LJ. (2012). Finansijska tržišta. Subotica: Ekonomski fakultet u Subotici.

Šoškić, D. (2011). Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Erić, D. (2003). Finansijska tržišta i instrumenti, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Čigoja – štampa.

Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2005). Finansijske institucije i tržišta. Zagreb: MATE.
Analize studija slučaja, diskusije, prezentacija primera iz prakse, prezentacija seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10