Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА05
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање специфичних знања и вештина карактеристичних за финансијска тржишта и институције и примена стечених функционалних знања у пракси. Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти знају да дефинишу и опишу развој, основне карактеристике, принципе функционисања и државну регулацију финансијских тржишта (посебно хипотекарног, ломбардног и девизног тржишта), да уочавају и анализирају разлике између тржишта новца и тржишта капитала, са посебним освртом на анализу разлика између поменутих тржишних сегмената у развијеним земљама и земљама у развоју. Поред тога циљ предмета је да студенти по завршетку процеса учења знају да дефинишу учеснике, опишу и анализирају инструменте тржишта новца и капитала.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Финансијска тржишта и институције, студенти ће бити у стању да:

• дефинишу појам и опишу основне карактеристике савремених финансијских тржишта,

• дефинишу карактеристике финансијских институција које послују у оквиру савремених финансијских тржишта,

• опишу разлике између основних сегмената финансијских тржишта,

• опишу разлике између карактеристика тржишта новца и тржишта капитала,

• дефинишу основне инструменте тржишта новца и тржишта капитала,

• дефинишу карактеристике хипотекарног, ломбардног и девизног тржишта.
Теоријска настава

• Појам и развој финансијских тржишта.

• Концепти тржишта новца и тржишта капитала.

• Основне карактеристике и функционисање финансијских тржишта.

• Тржиште новца у земљама у транзицији и развијеним тржишним економијама.

• Тржиште капитала у земљама у транзицији и развијеним тржишним економијама.

• Учесници и инструменти тржишта новца и тржишта капитала.

• Државна регулација финансијских тржишта.

• Хипотекарно, ломбардно и девизно тржиште.

Практична настава

• Студијe случаја, семинарски радови, дискусија.
Вуњак, Н., & Ковачевић, Љ. (2012). Финансијска тржишта. Суботица: Економски факултет у Суботици.

Шошкић, Д. (2011). Финансијска тржишта и институције. Београд: Економски факултет Универзитета у Београду.

Ерић, Д. (2003). Финансијска тржишта и инструменти, друго измењено и допуњено издање. Београд: Чигоја – штампа.

Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2005). Finansijske institucije i tržišta. Zagreb: MATE.
Анализe студијa случаја, дискусије, презентација примера из праксе, презентација семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10