Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СА14фбдл
Студијски програми
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање специфичних знања и вештина карактеристичних за област пословања финансијских берзи. Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти знају да дефинишу значај и улогу берзи на финансијским тржиштима, да дефинишу и опишу карактеристике и сврху основних и изведених хартија од вредности, да уоче разлику између карактеристика берзанског и ванберзанског тржишта, да дефинишу улогу берзанских индекса и предвиде могуће последице њиховог кретања на одређеном тржишту, као и да дефинишу механизме заштите инвеститора на берзи. Циљ је да студенти по завршетку процеса учења стекну функционална знања и вештине које ће им омогућити да обављају послове и доносе квалитетне одлуке и решења у оквиру различитих сегмената берзанског пословања.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Финансијске берзе, студенти ће бити у стању да:
• дефинишу различите учеснике на берзанском тржишту,
• уоче разлику између финансијских инструмената,
• анализирају економске вести и њихов утицај на берзанска кретања,
• анализирају финансијске извештаје,
• анализирају могућности заштите инвеститора на берзи.
Теоријска настава
• Историјски развој и значај берзе.
• Термински берзански послови.
• Основне хартије од вредности.
• Финансијски деривати.
• Берзански посредници.
• Инструменти финансијске берзе.
• Ванберзанско тржиште.
• Листинг ХОВ на берзи.
• Берзански индекси.
• Заштита инвеститора на берзи.
• Читање финансијских извештаја на берзи.

Практична настава
• Анализе студија случаја, семинарски радови, дискусија.
Вуњак, Н., & Ковачевић, Љ. (2012). Финансијска тржишта. Суботица: Економски факултет у Суботици.
Шошкић, Д. (2011). Финансијска тржишта и институције. Београд: Економски факултет Универзитета у Београду.
Ерић, Д. (2003). Финансијска тржишта и инструменти, друго измењено и допуњено издање. Београд: Чигоја – штампа.
Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2005). Finansijske institucije i tržišta. Zagreb: MATE.
Анализe студијa случаја, дискусије, анализа примера из праксе, израда и презентација семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 30 поена Завршни испит  70 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 70
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10