Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА14
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање специфичних знања и вештина карактеристичних за област пословања финансијских берзи. Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти знају да дефинишу значај и улогу берзи на финансијским тржиштима, да дефинишу и опишу карактеристике и сврху основних и изведених хартија од вредности, да уоче разлику између карактеристика берзанског и ванберзанског тржишта, да дефинишу улогу берзанских индекса и предвиде могуће последице њиховог кретања на одређеном тржишту, као и да дефинишу механизме заштите инвеститора на берзи. Циљ је да студенти по завршетку процеса учења стекну функционална знања и вештине које ће им омогућити да обављају послове и доносе квалитетне одлуке и решења у оквиру различитих сегмената берзанског пословања.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Финансијске берзе, студенти ће бити у стању да:

• дефинишу различите учеснике на берзанском тржишту,

• уоче разлику између финансијских инструмената,

• анализирају економске вести и њихов утицај на берзанска кретања,

• анализирају финансијске извештаје,

• анализирају могућности заштите инвеститора на берзи.
Теоријска настава

• Историјски развој и значај берзе.

• Термински берзански послови.

• Основне хартије од вредности.

• Финансијски деривати.

• Берзански посредници.

• Инструменти финансијске берзе.

• Ванберзанско тржиште.

• Листинг ХОВ на берзи.

• Берзански индекси.

• Заштита инвеститора на берзи.

• Читање финансијских извештаја на берзи.Практична настава

• Анализе студија случаја, семинарски радови, дискусија.
Вуњак, Н., & Ковачевић, Љ. (2012). Финансијска тржишта. Суботица: Економски факултет у Суботици.

Шошкић, Д. (2011). Финансијска тржишта и институције. Београд: Економски факултет Универзитета у Београду.

Ерић, Д. (2003). Финансијска тржишта и инструменти, друго измењено и допуњено издање. Београд: Чигоја – штампа.

Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2005). Finansijske institucije i tržišta. Zagreb: MATE.
Анализe студијa случаја, дискусије, анализа примера из праксе, израда и презентација семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит  35 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 35
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10