Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA14
Studijski programi
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja i veština karakterističnih za oblast poslovanja finansijskih berzi. Cilj predmeta je da po završetku procesa učenja studenti znaju da definišu značaj i ulogu berzi na finansijskim tržištima, da definišu i opišu karakteristike i svrhu osnovnih i izvedenih hartija od vrednosti, da uoče razliku između karakteristika berzanskog i vanberzanskog tržišta, da definišu ulogu berzanskih indeksa i predvide moguće posledice njihovog kretanja na određenom tržištu, kao i da definišu mehanizme zaštite investitora na berzi. Cilj je da studenti po završetku procesa učenja steknu funkcionalna znanja i veštine koje će im omogućiti da obavljaju poslove i donose kvalitetne odluke i rešenja u okviru različitih segmenata berzanskog poslovanja.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Finansijske berze, studenti će biti u stanju da:

• definišu različite učesnike na berzanskom tržištu,

• uoče razliku između finansijskih instrumenata,

• analiziraju ekonomske vesti i njihov uticaj na berzanska kretanja,

• analiziraju finansijske izveštaje,

• analiziraju mogućnosti zaštite investitora na berzi.
Teorijska nastava

• Istorijski razvoj i značaj berze.

• Terminski berzanski poslovi.

• Osnovne hartije od vrednosti.

• Finansijski derivati.

• Berzanski posrednici.

• Instrumenti finansijske berze.

• Vanberzansko tržište.

• Listing HOV na berzi.

• Berzanski indeksi.

• Zaštita investitora na berzi.

• Čitanje finansijskih izveštaja na berzi.Praktična nastava

• Analize studija slučaja, seminarski radovi, diskusija.
Vunjak, N., & Kovačević, LJ. (2012). Finansijska tržišta. Subotica: Ekonomski fakultet u Subotici.

Šoškić, D. (2011). Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Erić, D. (2003). Finansijska tržišta i instrumenti, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Čigoja – štampa.

Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2005). Finansijske institucije i tržišta. Zagreb: MATE.
Analize studija slučaja, diskusije, analiza primera iz prakse, izrada i prezentacija seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit  35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 35
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10