Izaberite stranicu
Шифра предмета 17ССА11
Студијски програми
  • Банкарско и берзанско пословање
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студентима омогући стицање знања којима ће бити у могућности да планирају и доносе одлуке у области прибављања и располагања финсијским средствима која су потребна за покретање и вођење малог или средњег предузећа. Циљ предмета је да студенти специјалистичких студија унапреде своја знања из области проблематике финансирања малих и средњих предузећа, да унапреде своја знања из области предузетничких финансија и да се оспособе за избор оптималних извора финансирања када су у питању мала и средња предузећа.
По завршетку учења у оквиру предмета Финансирање малих и средњих предузећа, студент ће бити способан да:

• објасни специфичности финансирања малих и средњих предузећа када су у питању потребе за капиталом, али и фазе у животном циклусу предузећа,

• објасни и анализира доступне изворе финансирања како у развијеним земљама тако и у Републици Србији,

• на основу потреба предузећа али и доступних финансијских извора процени све алтернативе и донесе најбољу финансијску одлуку.
Теоријска настава

• Теоријско методолошке основе финансирања сектора малих и средњих предузећа.

• Извори финансирања малих и средњих предузећа (сопствени и позајмљени).

• Сопствена средства.

• Позајмљени извори (микрокредити, кредити пословних банака, лизинг, факторинг, форфетинг).

• Алтернативни извори финансирања (venture capital, mezzanine, пословни анђели, приватни инвестициони фондови).

• Емисија акција као облик финансирања.

• Гаранције и улога гаранцијских фондова.

• Финансирање малих и средњих предузећа у Србији.

• Развојни национални програми подршке (јавне финансијске институције, подршка државе).

• Међународни програми финансијске подршке малим и средњим предузећима.Практична настава

• Анализе студија случаја.
Ерић, Д., и остали (2012). Финансирање малих и средњих предузећа у Србији. Београд: Институт економских наука и Привредна комора Србије.

Scarborough, N. (2012). Effective Small Business Management. An Entrepreneurial Approach. International Edition: Pearson Education.

Stokes, D., & Wilson, N. (2006). Small Business Management and Entrepreneurship. Cengage Learning EMEA.
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, дебате, семинарскe радовe студената, студије случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: студија случаја 10