Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SSA11
Studijski programi
  • Bankarsko i berzansko poslovanje
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studentima omogući sticanje znanja kojima će biti u mogućnosti da planiraju i donose odluke u oblasti pribavljanja i raspolaganja finsijskim sredstvima koja su potrebna za pokretanje i vođenje malog ili srednjeg preduzeća. Cilj predmeta je da studenti specijalističkih studija unaprede svoja znanja iz oblasti problematike finansiranja malih i srednjih preduzeća, da unaprede svoja znanja iz oblasti preduzetničkih finansija i da se osposobe za izbor optimalnih izvora finansiranja kada su u pitanju mala i srednja preduzeća.
Po završetku učenja u okviru predmeta Finansiranje malih i srednjih preduzeća, student će biti sposoban da:

• objasni specifičnosti finansiranja malih i srednjih preduzeća kada su u pitanju potrebe za kapitalom, ali i faze u životnom ciklusu preduzeća,

• objasni i analizira dostupne izvore finansiranja kako u razvijenim zemljama tako i u Republici Srbiji,

• na osnovu potreba preduzeća ali i dostupnih finansijskih izvora proceni sve alternative i donese najbolju finansijsku odluku.
Teorijska nastava

• Teorijsko metodološke osnove finansiranja sektora malih i srednjih preduzeća.

• Izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća (sopstveni i pozajmljeni).

• Sopstvena sredstva.

• Pozajmljeni izvori (mikrokrediti, krediti poslovnih banaka, lizing, faktoring, forfeting).

• Alternativni izvori finansiranja (venture capital, mezzanine, poslovni anđeli, privatni investicioni fondovi).

• Emisija akcija kao oblik finansiranja.

• Garancije i uloga garancijskih fondova.

• Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

• Razvojni nacionalni programi podrške (javne finansijske institucije, podrška države).

• Međunarodni programi finansijske podrške malim i srednjim preduzećima.Praktična nastava

• Analize studija slučaja.
Erić, D., i ostali (2012). Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Beograd: Institut ekonomskih nauka i Privredna komora Srbije.

Scarborough, N. (2012). Effective Small Business Management. An Entrepreneurial Approach. International Edition: Pearson Education.

Stokes, D., & Wilson, N. (2006). Small Business Management and Entrepreneurship. Cengage Learning EMEA.
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, debate, seminarske radove studenata, studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: studija slučaja 10