Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСТ05
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 8
Број часова 4+4
Semestar 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање основних знања о развоју процеса глобализације, различитим димензијама и последицама глобализације и утицају на развој националних привреда. Разматрање глобализације светске економије обухвата и анализу деловања институционалних носилаца овог процеса: Светске трговинске организације (СТО), Међународног монетарног фонда (ММФ) и Светске банке (СБ). Знања из овог предмета омогућавају студенту да препозна узроке и последице финансијских криза и да та сазнања искористи за анализу основних макроекономских величина. Такође, биће дат увид у контроверзе овог процеса и анализирани аргументи за и против глобализације, са аспекта њихових заговорника.
На предмету Глобализација студенти стичу знања и компетенције којима ће моћи да:
• идентификују карактеристике функционисања светског тржишта у условима глобализације и његове перспективе,
• дефинишу детерминанте процеса глобализације и анализирају њихов утицај,
• анализирају утицај транснационалних компанија (ТНК), страних директних инвестиција (СДИ) и информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у конституисању светског тржишта,
• објасне утицај институционалних носилаца процеса глобализације (СТО, СБ, ММФ),
• препознају узроке и последице финансијских криза,
• прикажу и анализирају позитивне и негативне последице процеса глобализације (трансфер технологије, јаз између богатих и сиромашних итд.),
• идентификују факторе конкурентности националних привреда у глобалној економији,
• објасне утицај глобализације на националну привреду.
Теоријска настава
• Теоријско-методолошки приступ истраживања процеса глобализације.
• Економски аспекти процеса глобализације.
• Детерминанте глобализације.
• Транснационалне компаније као промотери страних директних инвестиција и глобализације.
• Глобализација финансијских тржишта.
• Глобализација и светска економска криза.
• Глобализације и економске неједнакости.
• Институционални носиоци глобализације.
• Позиционирање националних привреда у условима глобализације.
• Регионализација националне привреде у условима глобализације.
• Утицај глобализације на приведу Републике Србије.
Практична настава
• Вежбе.
• Анализа студија случаја (case study).
• Семинарски радови.
Грегори, П. Р., и Стјуарт Р. С. (2015). Глобална економија и њени економски системи. Београд: Економски факултет.
Чомски, Н. (2016). Ко влада светом¬? Нови Сад: Академска књига.
Штиглиц, Џ. Е. (2002). Противречности глобализације. Београд: SBM-x.
Предавања, интерактивне вежбе, консултације, дискусије.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10    
практичан рад: 10