Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.MMBK03
Studijski programi
  • MSS Menadžment i biznis
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa globalnim poslovnim okruženjem i uslovima u kojima posluju današnje međunarodne/globalne kompanije; da shvate šanse i izazove sa kojima se kompanije suočavaju kad proširuju svoje poslovanje na međunarodno tržište, kao i kada imaju strane kompanije kao konkurente na domaćem tržištu; da razumeju proces internacionalizacije poslovanja, organizacione forme i strategije međunarodnih kompanija, kao i specifičnosti pojedinih menadzerskih funkcija u međunarodnom poslovnom okruženju.
Nakon završenog procesa učenja studenti će biti osposobljeni da: prepoznaju uticaj globalizacije na proces internacionalizacije poslovanja; da analiziraju različite faktore koji utiču na ulazak na strano tržište i izbor strategije ulaska; da opišu načine na koje kultura utiče na međunarodno poslovanje; da razumeju razlike u poslovnoj etici i načinima komuniciranja između različitih nacionalnih kultura.
Teorijska nastava:
- Globalizacija i međuzavisnost u svetu.
- Političko, pravno i tehnološko okruženje.
- Etika i društvena odgovornost u međunarodnom poslovanju.
- Značaj kulture u međunarodnom poslovanju.
- Poslovno komuniciranje i pregovaranje u međunarodnom poslovanju.
- Međunarodni strategijski menadžment.
- Oblici međunarodnog poslovanja i strategije ulaska.
- Međunarodni marketing.
- Međunarodni operacioni menadžment.
- Međunarodne organizacione strukture.
- Upravljanje ljudskim resursima u međunarodnom menadžmentu.
- Organizaciono ponašanje u međunarodnom menadžmentu.
Praktična nastava: analiza teorijskog sadržaja i primera iz prakse, uz diskusije studenata po pojedinim pitanjima.
1. Dobrijević, G. Međunarodni menadžment Univerzitet Singidunum 2017
2. Griffin, R. W., & Pustay, M.W. International Business: A Managerial Perspective Pearson Education 2020
3. Rakita, B. Međunarodni biznis i menadžment Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2019
4. Milićević, V. Međunarodni menadžment - novije tendencije Fakultet organizacionih nauka u Beogradu 2015
Interaktivni oblici izvođenja - predavanja, vežbe, seminarski rad, interaktivna diskusija, analiza studije slučaja, kolokvijum, pismeni ispit.