Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16ST47
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Upoznavanje studenata sa osnovama informacionih sistema. Studenti se upoznaju sa: osnovnim pojmovima vezanim za informacione sisteme, ulogom računara u informacionim sistemima, različitim vrstama informacionih sistema, kao i kriterijumima vrednovanja informacionih sistema.
Savladavanjem planiranog sadržaja stiču kompetencije koje se ogledaju u: temeljnom poznavanju i razumevanju poslovnih informacionih sistema i njihove uloge u preduzećima, sposobnosti učešća u razvoju poslovnih informacionih sistema uz odgovarajuću primenu savremene informacione tehnologije i sposobnosti povezivanja znanja stečenih u okviru predmeta koji pripadaju oblasti ekonomije sa znanjima koja su vezana za informaciono-komunikacionu tehnologiju.
Teorijska nastava

• Značaj informacionih sistema

• Promene poslovnog okruženja

• Podatak, informacija, znanje

• Informacije i odlučivanje

• Transakciona obrada podataka

• Upravljački i izvršni is

• Sistemi za podršku grupa

• Automatizacija kancelarijskog poslovanja

• Veštačka inteligencija

• Elektronsko poslovanje

• Is marketinga, proizvodnje, računovodstva, finansija

• Is za upravljanje ljudskim resursima

• Razvoj informacionih sistema

Praktična nastava

primena stečenih znanja na računarima
Z. Marošan (2008), Poslovni informacioni sistemi, Visoka poslovna škola

Rainer Jr., R., & Turban E. (2009). Uvod u informacione sisteme, Beograd: Data status.

R. Kelly Rainer, Brad Prince, Casey G. Cegielski (2013), Introduction to Information Systems, Wiley; 5 edition

Haag, S., & Cummings, M. (2008). Information systems essentials, Boston: McGraw-Hill.
Predavanja, praktična primena stečenih znanja na računarima uz korišćenje savremenih razvojnih okruženja
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 25
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 30
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja