Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ47
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Упознавање студената са основама информационих система. Студенти се упознају са: основним појмовима везаним за информационе системе, улогом рачунара у информационим системима, различитим врстама информационих система, као и критеријумима вредновања информационих система.
Савладавањем планираног садржаја стичу компетенције које се огледају у: темељном познавању и разумевању пословних информационих система и њихове улоге у предузећима, способности учешћа у развоју пословних информационих система уз одговарајућу примену савремене информационе технологије и способности повезивања знања стечених у оквиру предмета који припадају области економије са знањима која су везана за информационо-комуникациону технологију.
Теоријска настава

• Значај информационих система

• Промене пословног окружења

• Податак, информација, знање

• Информације и одлучивање

• Трансакциона обрада података

• Управљачки и извршни ис

• Системи за подршку група

• Аутоматизација канцеларијског пословања

• Вештачка интелигенција

• Електронско пословање

• Ис маркетинга, производње, рачуноводства, финансија

• Ис за управљање људским ресурсима

• Развој информационих система

Практична настава

примена стечених знања на рачунарима
З. Марошан (2008), Пословни информациони системи, Висока пословна школа

Rainer Jr., R., & Turban E. (2009). Uvod u informacione sisteme, Beograd: Data status.

R. Kelly Rainer, Brad Prince, Casey G. Cegielski (2013), Introduction to Information Systems, Wiley; 5 edition

Haag, S., & Cummings, M. (2008). Information systems essentials, Boston: McGraw-Hill.
Предавања, практична примена стечених знања на рачунарима уз коришћење савремених развојних окружења
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 25
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 30
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10
практичан рад: самостална израда студије случаја