Izaberite stranicu
Шифра предмета 17ССА10
Студијски програми
  • Банкарско и берзанско пословање
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 1
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање специфичних знања карактеристичних за инструменте финасирања јавних потреба. Циљ предмета је да се по завршетку процеса учења студенти упознају са начинима и методама финансирања јавно-правних тела, државе и нижих јавно-правних јединица, као и фондова за пружање услуга обавезног социјалног осигурања. Циљ је да студенти знају да праве везу између финансирања ових ентитета са политичким процесом и политичког циклуса. Такође, циљ је да студенти знају да опишу основне одреднице буџета као посебног јавно-финансијског инструмента, путем изучавања буџетских начела, буџетског циклуса (доношење, извршење и контрола буџета) и основа трезорског пословања. Поред тога циљ је да студенти након завршетка процеса учења знају да дефинишу, опишу и анализирају ванбуџетске инструменте финансирања, са посебним акцентом на проблем финансирања обавезног социјалног осигурања и могуће правце реформи система међугенерацијске расподеле.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Инструменти финансирања јавних потреба, студенти ће бити у стању да:

• дефинишу и опишу буџетски процес и буџетски циклус,

• анализирају начине финансирања јавних потеба,

• идентификују и анализирају проблеме реформе система обавезног социјалног осигурања,

• праве разлику између продуктивних и непродуктивних расхода и њихов утицај на функционисање целокупне привреде као и на појединачне секторе привреде- предузећа и домаћинства.
Теоријска настава

• Појам јавног сектора и специфичности економије јавног сектора (са посебним освртом на јавна добра и проблеме који се сусрећу приликом њихове испоруке).

• Формулисање политика и припрема буџета и његово извршење и контрола.

• Управљање јавним набавкама и јавно-приватним партнерством као начином за смањење јавних расхода.

• Вишегодишње планирање и инвестиционо програмирање.

• Ванбуџетски инструменти финансирања (са аспекта начина њиховог доношења, финансирања и трошења, тако и са аспекта утицаја на јавни и приватни сектор).Практична настава

• Студије случаја.

• Вежбе (укључују анализу постојећих законских решења у Републици Србији).

• Семинарски радови.
Stiglic, J. (2013). Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Аранђелковић, М. (2010). Буџетско право. Ниш: Правни факултет у Нишу.

Ракоњац-Анитћ, Т. (2012). Пензијско и здравствено осигурање. Београд: Економски факултет Универзитета у Београду.

Релевантни законски прописи Републике Србије
Предавања и вежбе, студије случаја, дискусије, презентација примера из праксе, израда и презентација семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит  35 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 35
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10