Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СА84
Студијски програми
  • Примењена информатика
ESPB 7
Број часова 3+3
Semestar 6
Статус предмета Изборни
Савладавање основа развоја пословних апликација у окружењу база података. Студенти самостално и у тимовима развијају пословне апликације помоћу генератора кода и језика четврте генерације. Упознају различите развојне алате и начине комуникације програмских језика и базе података. Практичном применом једног савременог програмског језика и система за управљање базама података, студенти проверавају стечена знања и оспособљавају се за самостално овладавање сличним системима и алатима.
Савладавањем садржаја из овог предмета студент стиче следеће компетенције: познаје главне технике примене интегрисаних алата у развоју софтвера и оспособљен је за активно праћење нових решења у овој области, оспособљен је за развој конкретних софтверских решења у електронском пословању применом интегрисаних софтверских алата.
Теоријска настава

• Концепти интегрисаног окружења за развој пословних апликација

• Клијент/сервер архитектура апликације

• Функције пословних апликативних система: ERP. MRP, SCM. CRM и други

• Генератори форми и генератори извештаја

• Напредни концепти објектног програмирања

• Напредне input/output могућности програмског језика

• Класе за приступ датотекама и базама података

• Комуникација програмских језика и базе података

• Конкурентни приступ бази података

• Обрада грешака и заштита података

• Преглед и упоредна анализа савремених развојних алата
Gosling J., (2004) NetBeans: the Definitive Guide, Prentice Hall

Eckel B., (2007) Thinking in Java, 4th edition, Prentice Hall

Post G. V., (2002) Database Managament Systems, Irwin McGraw-Hill

Студије случаја и чланци у часописима, књигама и на Интернету
Предавања, вежбе, семинари.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит 35 поена
Присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 15
Провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит 20
Остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10    
Практичан рад: самостална израда студије случаја 10