Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ65
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Сагледавање могућности у интеракцији човек-рачунар. Изучавање основних принципа у креирању интерфејса између човека и рачунара. Упознавање различитих технологија за подршку интеракцији човек-рачунар.
Очекује се да студенти овладају разним техникама за прављење интерфејса између човека и рачунара. Студенти би тебало да буду у могућности да обезбеде различите видове комункације између човека и рачунара у зависности од средине у којо

се користи апликација.
Теоријска настава

• Основни принципи дизајна интеракције човек-рачунар

• Евалуација особина програмске подршке

• Улога графичког корисничког интерфејса (GUI) у интеракцији човек-рачунар

• Разматрање дизајна интерфејса са гледишта: корисника, програмера и дизајнера

• Погодности програмског језика

• Когнитивни, социјални и емоцијални аспекти у дизајну интерфејса између човека и рачунара

• Изградња прототипа корисничког интерфејса

• Уградња звучних ефеката, програмираних приручника и контекстно зависне помоћи

• Програмска документација

• 3Д кориснички интерфејси

Практична настава

Рад на задацима повезаним са теоријском наставом.
Alan Dix: Human-computer Interaction, Prentice-Hall, 2004.

Yvonne Rogers, Helen Sharp and Jenny Preece: Interaction Design: Beyond Human - Computer Interaction,John Wiley and sons Ltd. 2011.

Ben Shneiderman and Catherine Plaisant, Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (5th Edition), Pearson Addison-Wesley, 2009.
предавања , рад у рачунарској лабораторији, презентације, дискусије
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 25
провера знања у току наставе (колоквијуми) 30 усмени испит 30
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10