Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16ST65
Studijski programi
  • Primenjena informatika 2016
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Sagledavanje mogućnosti u interakciji čovek-računar. Izučavanje osnovnih principa u kreiranju interfejsa između čoveka i računara. Upoznavanje različitih tehnologija za podršku interakciji čovek-računar.
Očekuje se da studenti ovladaju raznim tehnikama za pravljenje interfejsa između čoveka i računara. Studenti bi tebalo da budu u mogućnosti da obezbede različite vidove komunkacije između čoveka i računara u zavisnosti od sredine u kojo

se koristi aplikacija.
Teorijska nastava

• Osnovni principi dizajna interakcije čovek-računar

• Evaluacija osobina programske podrške

• Uloga grafičkog korisničkog interfejsa (GUI) u interakciji čovek-računar

• Razmatranje dizajna interfejsa sa gledišta: korisnika, programera i dizajnera

• Pogodnosti programskog jezika

• Kognitivni, socijalni i emocijalni aspekti u dizajnu interfejsa između čoveka i računara

• Izgradnja prototipa korisničkog interfejsa

• Ugradnja zvučnih efekata, programiranih priručnika i kontekstno zavisne pomoći

• Programska dokumentacija

• 3D korisnički interfejsi

Praktična nastava

Rad na zadacima povezanim sa teorijskom nastavom.
Alan Dix: Human-computer Interaction, Prentice-Hall, 2004.

Yvonne Rogers, Helen Sharp and Jenny Preece: Interaction Design: Beyond Human - Computer Interaction,John Wiley and sons Ltd. 2011.

Ben Shneiderman and Catherine Plaisant, Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (5th Edition), Pearson Addison-Wesley, 2009.
predavanja , rad u računarskoj laboratoriji, prezentacije, diskusije
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 25
provera znanja u toku nastave (kolokvijumi) 30 usmeni ispit 30
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10