Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OPIK06
Studijski programi
  • Poslovna informatika 2024
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Definisanje osnovnih principa Interneta stvari (IoT – Internet of things). Poznavanje bazičnih tehnologija i komponenti IoT arhitektura. Sticanje znanja i veština potrebnih za projektovanje i implementaciju IoT komponenti i sistema. Sposobnost analize i dizajna proizvoda povezanih na Internet i implementacije pametnih oruženja.
Savladavanjem planiranog sadržaja studenti će biti sposobni da objasne na kratak način kako funkcionišu opšti Internet kao i Internet stvari, da razumeju ograničenja i mogućnosti bežičnih i mobilnih mreža za Internet stvari.Studenti će realizovati pametne sisteme uz mogućnost kreiranja servisa i povezivanja sa Internetom.
Teorijska nastava:
- Osnovni pojmovi IoT.
- Standardi i arhitektura.
- IoT protokoli.
- IoT Aplikacije.
- Pametne kuće.
- Pametni gradovi.
- IoT moduli.
- IoT komunikacione tehnologije.
Praktična nastava: Studije slučaja.
Drajić, D. Uvod u IoT Akademska misao 2017
Tanasković, M. Internet stvari Univerzitet Singidunum 2020
Baltzan, P. Business Driven Information Systems McGraw-Hill Companies 2012
Ibrahim, D. Internet stvari: upoznavanje sa PIC mikrokontrolerima Agencija Eho 2016
Van Dam, B. Arduino uno: 45 projekata za početnike i stručnjake Agencija Eho 2016
Van Dam, B. Raspberry Pi: Istražite RPi kroz 45 elektronskih projekata Agencija Eho 2014
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, praktičan rad na računaru u malim grupama i neposrednu primenu znanja, studije slučaja.