Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СА92
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Дефинисање основних принципа Интернета ствари (IoT – Internet of things). Познавање базичних технологија и компоненти IoT архитектура. Стицање знања и вештина потребних за пројектовање и имплементацију IoT компоненти и система. Способност анализе и дизајна производа повезаних на Интернет и имплементације паметних оружења
Савладавањем планираног садржаја студенти ће бити способни да:
• Објасне на кратак начин како функционишу општи Интернет као и Интернет ствари.
• Разумети ограничења и могућности бежичних и мобилних мрежа за Интернет ствари.
• Користе основне алате за мерење како бисте одредили перформансе мрежа заснованих на пакетима.
• Реализујu паметне системе уз могућност креирања сервиса и повезивања са Интернетом.
• Препознају и одлуче се за коришћење сензора, као и да врши надзор и управљање преко IoT.
Теоријска настава:
• Интернет уопште и Интернет ствари: слојеви, протоколи, пакети, услуге, параметри перформанси пакета, као и апликације као што су веб, Peer-to-Peer, сензорске мреже и мултимедија.
• Услуге транспорта: TCP, UDP, програмирање сокета.
• Мрежни слој: алгоритми за прослеђивање и усмеравање (Link, DV - Distance Vector), IP адресе, DNS, NAT и рутери.
• Локалне мреже, MAC ниво, протоколи повезивања као што су: протоколи од тачке до тачке, Етернет, WiFi 802.11, мобилни Интернет приступ и M2M или Machine-To-Machine технологија
• Мобилно умрежавање: роминг и искључење, мобилни IP и ад хоk инфраструктура.
Практична настава:
• Дефиниције IoT: преглед, апликације, потенцијал и изазови и архитектура.
• IoT примери: Студије случаја, нпр. контрола паметне куће, учионице, канцеларије.
• Избор, структурирање, обликовање и развој паметних система. Практичан пројекат.
Michael Miller, The Internet of Things, How Smart TVs, Smart Cars, Smart Homes, and Smart Cities Are Changing the World, PEARSON, Apr 2015.
Dogan Ibrahim: Internet stvari, Izdavač: InfoElektronika, godina izdanja: 2016.
Adrian McEwen, Hakim Cassimally, (2013), Designing the Internet of Things, ISBN: 111843062X
Uckelmann, Dieter, Harrison, Mark, Michahelles, Florian (2011), Architecting the Internet of Things, Springer, ISBN 978-3-642-19157-2
Alfred Lui, Elizabet Gudman, En Lajt, Kler Rouland, i Martin Šarlije, (2015), Designing Connected Products: UX for the Consumer Internet of Things, O'Reiley, ISBN 978-1-4493-7256-9
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (популарно предавање, дискусија, методе демонстрације, практичног рада, истраживање, радионице); кооперативно, практично и учење путем открића. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, практичан рад на сензорском мрежама у малим групама и непосредну примену знања, семинарскe радовe, студије случаја.
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 20
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 25
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10