Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СА83
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Стицање знања о концептима и структури Веб апликација као и савременим Интернет технологијама, методологијама и алатима за њихов развој и примену у пословању. Упознавање студената са технологијама за развој статичких и динамичких Веб страница, пословних апликација са графичким корисничким интерфејсом и критеријумима за вредновање Веб апликација.
Савладавањем садржаја предмета студенти стичу компетенције које ће се огледати првенствено у темељном познавању и разумевању појмова везаних за савремене интернет технологије. Поред тога они ће бити у могућности да применом савладаних метода ефикасније искористе знања која су стекли у оквиру других предмета на студијским програмима Школе. Повезивањем ових сазнања биће способни да се на савремен и конкурентан начин укључе у светску тржишну компетицију.
Теоријска настава

• Основни појмови: интернет, веб, интернет протоколи, сервиси

• Технологије за веб и њихова примена у пословању на интернету

• Дизајн веб апликација, архитектура и навигација

• Структура html докумената. Хипертекст, текстуални стилови, графика и графичке мапе, таблице, оквири, формулари

• Статички и динамички веб садржаји

• Интегрисање аудио и видео садржаја

• Креирање, едитовање и коришћење каскадних стилова

• Стратегија развоја пословних веб апликација

• Испорука и одржавање веб апликација

• Критеријуми успешности развоја веб апликација

• Безбедност веб апликација

Практична настава

Студија случаја
Niederst J. (2008) Naučite Web dizajn, Vodič kroz (X)HTML, CSS i Web grafiku, Mikro knjiga

McManus S. (2011) Web Design in Easy Steps: 5th Edition, In Easy Steps Limited

MacDonald M. (2011) Creating a Website: The Missing Manual, O’Reilly MediaPatrick J.

Kraynak Ј. (2010) Brilliant Web Design, Prentice Hall
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, практичан рад на рачунару у малим групама и непосредну примену знања, семинарскe радовe, студије случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит 35 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 15
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит 20
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10