Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16SA83
Studijski programi
  • Primenjena informatika 2016
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Sticanje znanja o konceptima i strukturi Veb aplikacija kao i savremenim Internet tehnologijama, metodologijama i alatima za njihov razvoj i primenu u poslovanju. Upoznavanje studenata sa tehnologijama za razvoj statičkih i dinamičkih Veb stranica, poslovnih aplikacija sa grafičkim korisničkim interfejsom i kriterijumima za vrednovanje Veb aplikacija.
Savladavanjem sadržaja predmeta studenti stiču kompetencije koje će se ogledati prvenstveno u temeljnom poznavanju i razumevanju pojmova vezanih za savremene internet tehnologije. Pored toga oni će biti u mogućnosti da primenom savladanih metoda efikasnije iskoriste znanja koja su stekli u okviru drugih predmeta na studijskim programima Škole. Povezivanjem ovih saznanja biće sposobni da se na savremen i konkurentan način uključe u svetsku tržišnu kompeticiju.
Teorijska nastava

• Osnovni pojmovi: internet, veb, internet protokoli, servisi

• Tehnologije za veb i njihova primena u poslovanju na internetu

• Dizajn veb aplikacija, arhitektura i navigacija

• Struktura html dokumenata. Hipertekst, tekstualni stilovi, grafika i grafičke mape, tablice, okviri, formulari

• Statički i dinamički veb sadržaji

• Integrisanje audio i video sadržaja

• Kreiranje, editovanje i korišćenje kaskadnih stilova

• Strategija razvoja poslovnih veb aplikacija

• Isporuka i održavanje veb aplikacija

• Kriterijumi uspešnosti razvoja veb aplikacija

• Bezbednost veb aplikacija

Praktična nastava

Studija slučaja
Niederst J. (2008) Naučite Web dizajn, Vodič kroz (X)HTML, CSS i Web grafiku, Mikro knjiga

McManus S. (2011) Web Design in Easy Steps: 5th Edition, In Easy Steps Limited

MacDonald M. (2011) Creating a Website: The Missing Manual, O’Reilly MediaPatrick J.

Kraynak J. (2010) Brilliant Web Design, Prentice Hall
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, praktičan rad na računaru u malim grupama i neposrednu primenu znanja, seminarske radove, studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit 35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 15
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit 20
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10