Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СТ31фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 5
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је упознавање и овладавање основним знањима из инвестиционог банкарства која су неопходна савременом стручњаку из области финансија. Предмет инвестиционо банкарство омогућава упознавање са пословима инвестиционих банака на примарном (емисија хартија од вредности) и секундарном финансијском тржишту (брокерско-дилерски послови, шпекулација, арбитража), затим упознавање са пословима финансијског инжењеринга, пословима фузије и аквизиције, инвестиционог менаџмента, ризицима у инвестиционом банкарству и др. Ошти циљ предмета је креирање стручњака који су компетентни за обављање послова инвестиционог банкарства у банкама, брокерским кућама, инвестиционим и пензионом фондовима, осигуравајућим кућама и др.
Након успешно савладаног програма из Инвестиционог банкарства, студент ће бити у могућности да:
• дефинише послове инвeстиционих банака и да објасни, разликује и упореди послове комерцијалног и послове инвестиционог банкарства,
• процени и објасни ризике у инвестиционом банкарству,
• анализира и оцени структуру биланса стања и биланса успеха инвестиционих банака.
Теоријска настава
• Појам и организациона структура инвестиционих банака.
• Комерцијално и инвестиционо банкарство.
• Инвестиционе банке на примарном и секундарном финансијском тржишту.
• Финансијски инжењеринг (финансијски деривати, шпекулативне обвезнице, обвезнице без купона и др.).
• Секјуритизација активе.
• Инвестициони менаџмент (инвестиционе компаније,хеџ фондови, венчер капитал (venture capital) фондови, левриџ бајаут (lbo) фондови).
• Фузија и аквизиција.
• Специфичности инвестиционих банака и осталих финансијских институција.
• Ризици у инвестиционом банкарству.
• Биланс стања и биланс успеха инвестиционих банака.
• Стратегија управљања капиталом инвестиционих банака.
• Модели организације инвестиционих банака.
Практична настава
• Анализе студија случаја.
Вуњак, Н. (2013). Инвестиционо и хипотекарно банкарство. Суботица: Пролетер, а.д. Бечеј, Економски факултет Суботица.
Вуњак, Н., Ћурчић, У., & Ковачевић, Љ. (2008). Корпоративно и инвестиционо банкарство. Суботица: Пролетер, а.д. Бечеј, Економски факултет Суботица, БЛЦ Бања Лука Колеџ.
Fabozzi, J. F., & Modigliani, F. (2009). Capital markets, institutions and instruments, 4th edition. Pearson Education.
Fabozzi , J. F. (2002). The handbook of financial instruments. Wiley Finance.
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, дебате, семинарскe радовe студената, студије случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 25 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10