Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20ST31fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 5
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je upoznavanje i ovladavanje osnovnim znanjima iz investicionog bankarstva koja su neophodna savremenom stručnjaku iz oblasti finansija. Predmet investiciono bankarstvo omogućava upoznavanje sa poslovima investicionih banaka na primarnom (emisija hartija od vrednosti) i sekundarnom finansijskom tržištu (brokersko-dilerski poslovi, špekulacija, arbitraža), zatim upoznavanje sa poslovima finansijskog inženjeringa, poslovima fuzije i akvizicije, investicionog menadžmenta, rizicima u investicionom bankarstvu i dr. Ošti cilj predmeta je kreiranje stručnjaka koji su kompetentni za obavljanje poslova investicionog bankarstva u bankama, brokerskim kućama, investicionim i penzionom fondovima, osiguravajućim kućama i dr.
Nakon uspešno savladanog programa iz Investicionog bankarstva, student će biti u mogućnosti da:
• definiše poslove investicionih banaka i da objasni, razlikuje i uporedi poslove komercijalnog i poslove investicionog bankarstva,
• proceni i objasni rizike u investicionom bankarstvu,
• analizira i oceni strukturu bilansa stanja i bilansa uspeha investicionih banaka.
Teorijska nastava
• Pojam i organizaciona struktura investicionih banaka.
• Komercijalno i investiciono bankarstvo.
• Investicione banke na primarnom i sekundarnom finansijskom tržištu.
• Finansijski inženjering (finansijski derivati, špekulativne obveznice, obveznice bez kupona i dr.).
• Sekjuritizacija aktive.
• Investicioni menadžment (investicione kompanije,hedž fondovi, venčer kapital (venture capital) fondovi, levridž bajaut (lbo) fondovi).
• Fuzija i akvizicija.
• Specifičnosti investicionih banaka i ostalih finansijskih institucija.
• Rizici u investicionom bankarstvu.
• Bilans stanja i bilans uspeha investicionih banaka.
• Strategija upravljanja kapitalom investicionih banaka.
• Modeli organizacije investicionih banaka.
Praktična nastava
• Analize studija slučaja.
Vunjak, N. (2013). Investiciono i hipotekarno bankarstvo. Subotica: Proleter, a.d. Bečej, Ekonomski fakultet Subotica.
Vunjak, N., Ćurčić, U., & Kovačević, LJ. (2008). Korporativno i investiciono bankarstvo. Subotica: Proleter, a.d. Bečej, Ekonomski fakultet Subotica, BLC Banja Luka Koledž.
Fabozzi, J. F., & Modigliani, F. (2009). Capital markets, institutions and instruments, 4th edition. Pearson Education.
Fabozzi , J. F. (2002). The handbook of financial instruments. Wiley Finance.
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, debate, seminarske radove studenata, studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10