Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ31
Студијски програми
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 5
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је упознавање и овладавање основним знањима из инвестиционог банкарства која су неопходна савременом стручњаку из области финансија. Предмет инвестиционо банкарство омогућава упознавање са пословима инвестиционих банака на примарном (емисија хартија од вредности) и секундарном финансијском тржишту (брокерско-дилерски послови, шпекулација, арбитража), затим упознавање са пословима финансијског инжењеринга, пословима фузије и аквизиције, инвестиционог менаџмента, ризицима у инвестиционом банкарству и др. Ошти циљ предмета је креирање стручњака који су компетентни за обављање послова инвестиционог банкарства у банкама, брокерским кућама, инвестиционим и пензионом фондовима, осигуравајућим кућама и др.
Након успешно савладаног програма из Инвестиционог банкарства, студент ће бити у могућности да:

• дефинише послове инвeстиционих банака и да објасни, разликује и упореди послове комерцијалног и послове инвестиционог банкарства,

• процени и објасни ризике у инвестиционом банкарству,

• анализира и оцени структуру биланса стања и биланса успеха инвестиционих банака.
Теоријска настава

• Појам и организациона структура инвестиционих банака.

• Комерцијално и инвестиционо банкарство.

• Инвестиционе банке на примарном и секундарном финансијском тржишту.

• Финансијски инжењеринг (финансијски деривати, шпекулативне обвезнице, обвезнице без купона и др.).

• Секјуритизација активе.

• Инвестициони менаџмент (инвестиционе компаније,хеџ фондови, венчер капитал (venture capital) фондови, левриџ бајаут (lbo) фондови).

• Фузија и аквизиција.

• Специфичности инвестиционих банака и осталих финансијских институција.

• Ризици у инвестиционом банкарству.

• Биланс стања и биланс успеха инвестиционих банака.

• Стратегија управљања капиталом инвестиционих банака.

• Модели организације инвестиционих банака.

Практична настава

• Анализе студија случаја.
Вуњак, Н. (2013). Инвестиционо и хипотекарно банкарство. Суботица: Пролетер, а.д. Бечеј, Економски факултет Суботица.

Вуњак, Н., Ћурчић, У., & Ковачевић, Љ. (2008). Корпоративно и инвестиционо банкарство. Суботица: Пролетер, а.д. Бечеј, Економски факултет Суботица, БЛЦ Бања Лука Колеџ.

Fabozzi, J. F., & Modigliani, F. (2009). Capital markets, institutions and instruments, 4th edition. Pearson Education.

Fabozzi , J. F. (2002). The handbook of financial instruments. Wiley Finance.
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, дебате, семинарскe радовe студената, студије случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја