Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST31
Studijski programi
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 5
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je upoznavanje i ovladavanje osnovnim znanjima iz investicionog bankarstva koja su neophodna savremenom stručnjaku iz oblasti finansija. Predmet investiciono bankarstvo omogućava upoznavanje sa poslovima investicionih banaka na primarnom (emisija hartija od vrednosti) i sekundarnom finansijskom tržištu (brokersko-dilerski poslovi, špekulacija, arbitraža), zatim upoznavanje sa poslovima finansijskog inženjeringa, poslovima fuzije i akvizicije, investicionog menadžmenta, rizicima u investicionom bankarstvu i dr. Ošti cilj predmeta je kreiranje stručnjaka koji su kompetentni za obavljanje poslova investicionog bankarstva u bankama, brokerskim kućama, investicionim i penzionom fondovima, osiguravajućim kućama i dr.
Nakon uspešno savladanog programa iz Investicionog bankarstva, student će biti u mogućnosti da:

• definiše poslove investicionih banaka i da objasni, razlikuje i uporedi poslove komercijalnog i poslove investicionog bankarstva,

• proceni i objasni rizike u investicionom bankarstvu,

• analizira i oceni strukturu bilansa stanja i bilansa uspeha investicionih banaka.
Teorijska nastava

• Pojam i organizaciona struktura investicionih banaka.

• Komercijalno i investiciono bankarstvo.

• Investicione banke na primarnom i sekundarnom finansijskom tržištu.

• Finansijski inženjering (finansijski derivati, špekulativne obveznice, obveznice bez kupona i dr.).

• Sekjuritizacija aktive.

• Investicioni menadžment (investicione kompanije,hedž fondovi, venčer kapital (venture capital) fondovi, levridž bajaut (lbo) fondovi).

• Fuzija i akvizicija.

• Specifičnosti investicionih banaka i ostalih finansijskih institucija.

• Rizici u investicionom bankarstvu.

• Bilans stanja i bilans uspeha investicionih banaka.

• Strategija upravljanja kapitalom investicionih banaka.

• Modeli organizacije investicionih banaka.

Praktična nastava

• Analize studija slučaja.
Vunjak, N. (2013). Investiciono i hipotekarno bankarstvo. Subotica: Proleter, a.d. Bečej, Ekonomski fakultet Subotica.

Vunjak, N., Ćurčić, U., & Kovačević, LJ. (2008). Korporativno i investiciono bankarstvo. Subotica: Proleter, a.d. Bečej, Ekonomski fakultet Subotica, BLC Banja Luka Koledž.

Fabozzi, J. F., & Modigliani, F. (2009). Capital markets, institutions and instruments, 4th edition. Pearson Education.

Fabozzi , J. F. (2002). The handbook of financial instruments. Wiley Finance.
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, debate, seminarske radove studenata, studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja