Izaberite stranicu
Шифра предмета ССА36
Студијски програми
  • Менаџмент
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студентима омогући стицање суштинског знања и неопходних вештина, у циљу овладавања проблематиком инвестирања средстава у ХодВ. Акценат је стављен на практичне методе и технике инвестирања средстава на финансијском тржишту.
Студенти ће стицањем знања о инструментима тржишта новца и капитала, о начину одређивања цене и вредности
ХодВ, процене ризика и приноса ХодВ, и начина креирања портфолиа ХодВ, бити оспособљени за директну
примену стечених знања и вештина у реалној пословној ситуацији. Студент ће похађањем овог предмета стећи
предметно специфичне способности (компетенције) у виду темељног познавања и разумевања проблематике
инвестирања у ХодВ, способност решавања конкретних проблема уз употребу конкретних метода и поступака,
способност праћења и примена новина у струци.
- ИНВЕСТИРАЊЕ У ФИНАНСИЈСКУ И РЕАЛНУ АКТИВУ: СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ
- ВРЕМЕНСКА ВРЕДНОСТ НОВЦА, РИЗИЧНА И РОЧНА СТРУКТУРА КАМАТНИХ СТОПА И ВРЕДНОСТ
ХодВ
- ДЕТЕРМИНАНТЕ ВРЕДНОСТИ И КОРИСНОСТ ХодВ
- ЛИКВИДНОСТ ХодВ
- РИЗИЦИ ИНВЕСТИРАЊА У ХодВ
- ПРИНОС ХодВ
- ИНВЕСТИРАЊЕ У ОБВЕЗНИЦЕ: КОНЦЕПТ И РАЧУН САДАШЊЕ ВРЕДНОСТИ ОБВЕЗНИЦЕ
- РИЗИК ОБВЕЗНИЦЕ, ЊЕГОВО МЕРЕЊЕ И УТИЦАЈ НА ЦЕНУ
- ПРИНОС ОБВЕЗНИЦЕ И ЊЕГОВО МЕРЕЊЕ
- ПОРТФОЛИО ОБВЕЗНИЦА: ПРИНОС И РИЗИК
- ИНВЕСТИРАЊЕ У АКЦИЈЕ
- ВРЕДНОСТ И ЦЕНА ОБИЧНЕ АКЦИЈЕ
- ВРЕДНОСТ И ЦЕНА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ АКЦИЈЕ
- МОДЕЛИ ВРЕДНОВАЊА АКЦИЈА И ЊИХОВА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА
- МЕРЕЊЕ РИЗИКА УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ
- ПОРТФОЛИО: РИЗИК И ПРИНОС
Fabozzi J.F., Modigliani F., ( 2009) Capital markets, institutions and instruments, 4th edition, Prentice Hall.
Reilly F., Brown K., (2006) Investment analysis and portfolio management, 8th edition, Thomson south-western, Mason
OH
Fabozzi J.F., (2002) The handbook of financial instruments, Wiley Finance
Шошкић Д., (2011) Финансијска тржишта и институције, Економски факултет Универзитета у Београду
Шошкић Д., (2010) Хартије од вредности - управљање портфолиом и инвестициони фондови, Економски факултет
Универзитета у Београду
Предавање ће се вршити у духу активног процеса учења, применом разноврсних метода и начина учења: дискусије, вежбе кроз решавање практичних проблема, студије случаја, израда и презентација пројеката и есејских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит 30 поена
Присуство на предавањима и вежбама 5 Писмени испит 30
Провера знања у току наставе

(колоквијум-и)

20 Усмени испит
Остале активности и учешће

студената у раду на предавањима и вежбама

35
Практичан рад: самостална израда

студије случаја

10