Izaberite stranicu
Šifra predmeta SSA36
Studijski programi
  • Menadžment
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studentima omogući sticanje suštinskog znanja i neophodnih veština, u cilju ovladavanja problematikom investiranja sredstava u HodV. Akcenat je stavljen na praktične metode i tehnike investiranja sredstava na finansijskom tržištu.
Studenti će sticanjem znanja o instrumentima tržišta novca i kapitala, o načinu određivanja cene i vrednosti
HodV, procene rizika i prinosa HodV, i načina kreiranja portfolia HodV, biti osposobljeni za direktnu
primenu stečenih znanja i veština u realnoj poslovnoj situaciji. Student će pohađanjem ovog predmeta steći
predmetno specifične sposobnosti (kompetencije) u vidu temeljnog poznavanja i razumevanja problematike
investiranja u HodV, sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu konkretnih metoda i postupaka,
sposobnost praćenja i primena novina u struci.
- INVESTIRANJE U FINANSIJSKU I REALNU AKTIVU: SLIČNOSTI I RAZLIKE
- VREMENSKA VREDNOST NOVCA, RIZIČNA I ROČNA STRUKTURA KAMATNIH STOPA I VREDNOST
HodV
- DETERMINANTE VREDNOSTI I KORISNOST HodV
- LIKVIDNOST HodV
- RIZICI INVESTIRANJA U HodV
- PRINOS HodV
- INVESTIRANJE U OBVEZNICE: KONCEPT I RAČUN SADAŠNJE VREDNOSTI OBVEZNICE
- RIZIK OBVEZNICE, NJEGOVO MERENJE I UTICAJ NA CENU
- PRINOS OBVEZNICE I NJEGOVO MERENJE
- PORTFOLIO OBVEZNICA: PRINOS I RIZIK
- INVESTIRANJE U AKCIJE
- VREDNOST I CENA OBIČNE AKCIJE
- VREDNOST I CENA PREFERENCIJALNE AKCIJE
- MODELI VREDNOVANJA AKCIJA I NJIHOVA PRAKTIČNA PRIMENA
- MERENJE RIZIKA ULAGANJA U AKCIJE
- PORTFOLIO: RIZIK I PRINOS
Fabozzi J.F., Modigliani F., ( 2009) Capital markets, institutions and instruments, 4th edition, Prentice Hall.
Reilly F., Brown K., (2006) Investment analysis and portfolio management, 8th edition, Thomson south-western, Mason
OH
Fabozzi J.F., (2002) The handbook of financial instruments, Wiley Finance
Šoškić D., (2011) Finansijska tržišta i institucije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Šoškić D., (2010) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi, Ekonomski fakultet
Univerziteta u Beogradu
Predavanje će se vršiti u duhu aktivnog procesa učenja, primenom raznovrsnih metoda i načina učenja: diskusije, vežbe kroz rešavanje praktičnih problema, studije slučaja, izrada i prezentacija projekata i esejskih radova.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 70 poena Završni ispit 30 poena
Prisustvo na predavanjima i vežbama 5 Pismeni ispit 30
Provera znanja u toku nastave

(kolokvijum-i)

20 Usmeni ispit
Ostale aktivnosti i učešće

studenata u radu na predavanjima i vežbama

35
Praktičan rad: samostalna izrada

studije slučaja

10