Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТРК11
Студијски програми
  • Пословна информатика 2024
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ изучавања предмета је стицање знања о процесу истраживања тржишта и фазама које обухвата, које ће омогућити да се у решавању практичних економских проблема у процесу пословног одлучивања користе методе истраживања тржишта. Оствариће се интеграција знања из микроекономске анализе и нових садржаја стечених изучавањем дисциплине истраживање тржишта.
Усвајањем наставних садржаја студенти ће моћи да: овладају главним изворима секундарних података релевантних за тржишна истраживања, разуме структуру секундарних података публикованих у оквиру националне службене статистике и података из главних публикација, наброји главне изворе секундарних података које публикују статистичка одељења међународних организација и удружења, одабере узорак из датог оквира избора, припреми инструменте истраживања и примени метод узорка у истраживању тржишта, разуме концепт и објасни поједине методе интервјуа, разуме одговорност истраживача према испитаницима и клијентима приликом скупљања примарних података, обједини екстерне и интерне податке и изведе закључак о факторима који утичу на тржишна кретања и разуме организационе форме истраживања тржишта у предузећу.
Теоријска настава:
- Појам и дефиниција истраживања тржишта.
- Улога и значај истраживања тржишта у пословном одлучивању.
- Процес истраживања тржишта.
- Информациона основа истраживања тржишта.
- Примена истраживања тржишта.
- Истраживање фактора тражње.
- Организација истраживања тржишта.
- Истраживање међународног тржишта.
- Етика у истраживању тржишта.
Практична настава: употреба секундарних екстерних података о тржишту, огледно истраживање тржишта одабраних производа.
Ханић, Х., Вићентић, М., & Ђурица, М. Истраживање тржишта Висока пословна школа струковних студија Ваљево 2010
Нићин, С. Истраживање тржишта Европски универзитет Брчко Брчко 2014
Милетић, С. Истраживање тржишта Косовска Митровица Универзитет у Приштини 2010
Kotler, P. & Keller, K. L. Marketing menadžment Data Status 2017
Акер, Д. А., Кумар, В., & Деј, Џ. С. Маркетиншко истраживање Центар за издавачку делатност Економског факултета Београд 2008
Предавања, вежбе, семинари.