Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA22
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Cilj izučavanja predmeta je sticnje znanja koje će omogućiti da se u rešavanju praktičnih ekonomskih problema u procesu poslovnog odlučivanja koriste metode istraživanja tržišta. Upoznaće se metode prikupljanja i upotrebe primarnih i sekundarnih podataka u analizi tržišta. Ostvariće se integracija znanja iz mikroekonomske analize i novih sadržaja stečenih izučavanjem discipline istraživanje tržišta.
Usvajanjem nastavnih sadržaja student će moći da:

• nabroji glavne izvore sekundarnih podataka relevantnih za tržišna istraživanja, interpretira strukturu sekundarnih podataka publikovanih u okviru nacionalne službene statistike i da demonstrira selekciju podataka iz glavnih publikacija,

• nabroji glavne izvore sekundarnih podataka koje publikuju statistička odeljenja međunarodnih organizacija i udruženja,

• demonstrira selekciju podataka relevantnih za tržišna istraživanja iz njihovih serijskih publikacija,

• odabere uzorak iz datog okvira izbora, pripremi instrumente istraživanja i primeni metod uzorka u istraživanju tržišta,

• pripremi koncept i demondtrira pojedine metode intervjua,

• opiše odgovornost istraživača prema ispitanicima i klijentima prilikom skupljanja primarnih podataka,

• objedini eksterne i interne podatke i izvede zaključak o faktorima koji utiču na tržišna kretanja,

• opiše organizacione forme istraživanja tržišta u preduzeću.
Teorijska nastava• Pojam i definicija istraživanja tržišta.

• Uloga istraživanja tržišta u poslovnom odlučivanju.

• Proces istraživanja tržišta.

• Informciona osnova istraživanja tržišta.

• Primena istraživanja tržišta.

• Istraživanje faktora tražnje.

• Organizacija istraživanja tržišta.

• Istraživanje međunarodnog tržišta.

• Etika u istraživanju tržišta.

Praktična nastava

• Upotreba sekundarnih eksternih podataka o tržištu. Ogledno istraživanje tržišta odabranih proizvoda.
Hanić, H., Vićentić, M. & Đurica, M. (2010). Istraživanje tržišta. Valjevo: Visoka poslovna škola strukovnih studija.

Nićin, S. (2014). Istraživanje tržišta. Brčko: Evropski univerzitet Brčko.

Miletić, S. (2010). Istraživanje tržišta. Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini.
Predavanja, vežbe, seminari.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10