Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА22
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Циљ изучавања предмета је стицње знања које ће омогућити да се у решавању практичних економских проблема у процесу пословног одлучивања користе методе истраживања тржишта. Упознаће се методе прикупљања и употребе примарних и секундарних података у анализи тржишта. Оствариће се интеграција знања из микроекономске анализе и нових садржаја стечених изучавањем дисциплине истраживање тржишта.
Усвајањем наставних садржаја студент ће моћи да:

• наброји главне изворе секундарних података релевантних за тржишна истраживања, интерпретира структуру секундарних података публикованих у оквиру националне службене статистике и да демонстрира селекцију података из главних публикација,

• наброји главне изворе секундарних података које публикују статистичка одељења међународних организација и удружења,

• демонстрира селекцију података релевантних за тржишна истраживања из њихових серијских публикација,

• одабере узорак из датог оквира избора, припреми инструменте истраживања и примени метод узорка у истраживању тржишта,

• припреми концепт и демондтрира поједине методе интервјуа,

• опише одговорност истраживача према испитаницима и клијентима приликом скупљања примарних података,

• обједини екстерне и интерне податке и изведе закључак о факторима који утичу на тржишна кретања,

• опише организационе форме истраживања тржишта у предузећу.
Теоријска настава• Појам и дефиниција истраживања тржишта.

• Улога истраживања тржишта у пословном одлучивању.

• Процес истраживања тржишта.

• Информциона основа истраживања тржишта.

• Примена истраживања тржишта.

• Истраживање фактора тражње.

• Организација истраживања тржишта.

• Истраживање међународног тржишта.

• Етика у истраживању тржишта.

Практична настава

• Употреба секундарних екстерних података о тржишту. Огледно истраживање тржишта одабраних производа.
Ханић, Х., Вићентић, М. & Ђурица, М. (2010). Истраживање тржишта. Ваљево: Висока пословна школа струковних студија.

Нићин, С. (2014). Истраживање тржишта. Брчко: Европски универзитет Брчко.

Милетић, С. (2010). Истраживање тржишта. Косовска Митровица: Универзитет у Приштини.
Предавања, вежбе, семинари.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10