Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММТК06
Студијски програми
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
ESPB 2
Број часова
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је примена основних теоријско-методолошких, стручних и стручно-апликативних знања и метода у решавању конкретних проблема у оквиру туристичке привреде. Циљ је да посредством изучавања посматраног проблема, његове структуре и сложености и на основу спроведених анализа, студент изведе квалитетне и применљиве закључке о могућим начинима његовог решавања и донесе адекватне одлуке које воде у правцу решења анализираног проблема. Поред тога циљ предмета је да код студента развије способност јасног комуницирања и излагања идеја и решења усмено или у писаном облику.
Након полагања овог предмета студент ће бити оспособљен да самостално и на бази раније стечених знања сагледа структуру задатог проблема и његове систематске анализе у циљу извођења закључака о могућим правцима његовог решавања. Поред тога студент ће бити оспособљен да усмено и у дефинисаној писаној форми изложи предлог за решавање анализираног практичног проблема, који је претходно прихваћен од стране ментора.
Садржај предмета варира од случаја до случаја у циљу прилагођавања потребама израде конкретног мастер рада. Студент кроз консултације са ментором дефинише релевантну литературу из области туризма, чије проучавање је неопходно за стицање функционалних знања потребних за успешну израду конкретног завршног рада.
1. Актуелни часописи свих година издавања и одбрањени завршни радови из дате области
Интерактивна теоријска и практична настава, примена метода истраживачког рада, консултације, анализа студија случаја.