Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СТ20фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 5
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стицање специфичних знања карактеристичних за начин функционисања јавних (државних) финансија. Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти знају да дефинишу значај измирења дажбина и њихов утицај на билансе предузећа, да кроз изучавање сваког пореског облика опишу како се формира порески дуг и анализирају легалне могућности за његово умањење, као и да анализом механизма двоструког опорезивања и пореске хармонизације стекну знања везана за разумевање политике и система опорезивања у отвореној привреди и политике и система опорезивања у ЕУ. Циљ предмета је да студенти након завршетка процеса учења стекну функционална знања која ће им омогућити да успешно решавају конкретне пословне задатке везане за област јавних финансија.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Јавне финансије, студенти ће бити у стању да:
• дефинишу начине финансирања државе,
• опишу и анализирају процесе обрачуна и плаћања пореза од стране привредних субјеката,
• анализирају процесе опорезивања, пореског планирања и стратешког управљања пословањем предузећа,
• дефинишу и опишу порески систем у Србији и основе фискалног система Европске уније.
Теоријска настава
• Значај државе у економији и њена повезаност са осталим секторима привреде са посебним акцентом на везу између висине плаћених дажбина и количине испоручених јавних добара.
• Задаци и функције државе, односно јавни расходи.
• Јавни приходи, њихове врсте, облици и подоблици (са посебним освртом на изучавање појединих пореских облика).
• Изучавање буџета и фискалних односа између различитих нивоа власти.

Практична настава
• Студије случаја.
• Дискусија.
• Семинарски радови.
Rosen, H. S., & Gayer, T. (2011). Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Brown, J. (2011). Tax Policy and the Economy, Vol. 25. Cambridge: NBER Book Series Tax Policy and the Economy.
Радичић, M., & Раичевић, Б. (2008). Јавне финансије – теорија и пракса. Београд: Дата статус.
Релевантни законски прописи Републике Србије
Предавања, интерактивне вежбе, тимски рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 25 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10