Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20ST20fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 5
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja karakterističnih za način funkcionisanja javnih (državnih) finansija. Cilj predmeta je da po završetku procesa učenja studenti znaju da definišu značaj izmirenja dažbina i njihov uticaj na bilanse preduzeća, da kroz izučavanje svakog poreskog oblika opišu kako se formira poreski dug i analiziraju legalne mogućnosti za njegovo umanjenje, kao i da analizom mehanizma dvostrukog oporezivanja i poreske harmonizacije steknu znanja vezana za razumevanje politike i sistema oporezivanja u otvorenoj privredi i politike i sistema oporezivanja u EU. Cilj predmeta je da studenti nakon završetka procesa učenja steknu funkcionalna znanja koja će im omogućiti da uspešno rešavaju konkretne poslovne zadatke vezane za oblast javnih finansija.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Javne finansije, studenti će biti u stanju da:
• definišu načine finansiranja države,
• opišu i analiziraju procese obračuna i plaćanja poreza od strane privrednih subjekata,
• analiziraju procese oporezivanja, poreskog planiranja i strateškog upravljanja poslovanjem preduzeća,
• definišu i opišu poreski sistem u Srbiji i osnove fiskalnog sistema Evropske unije.
Teorijska nastava
• Značaj države u ekonomiji i njena povezanost sa ostalim sektorima privrede sa posebnim akcentom na vezu između visine plaćenih dažbina i količine isporučenih javnih dobara.
• Zadaci i funkcije države, odnosno javni rashodi.
• Javni prihodi, njihove vrste, oblici i podoblici (sa posebnim osvrtom na izučavanje pojedinih poreskih oblika).
• Izučavanje budžeta i fiskalnih odnosa između različitih nivoa vlasti.

Praktična nastava
• Studije slučaja.
• Diskusija.
• Seminarski radovi.
Rosen, H. S., & Gayer, T. (2011). Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Brown, J. (2011). Tax Policy and the Economy, Vol. 25. Cambridge: NBER Book Series Tax Policy and the Economy.
Radičić, M., & Raičević, B. (2008). Javne finansije – teorija i praksa. Beograd: Data status.
Relevantni zakonski propisi Republike Srbije
Predavanja, interaktivne vežbe, timski rad.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10