Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБД25
Студијски програми
  • Финансије и банкарство – ДЛС 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 5
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стицање специфичних знања карактеристичних за начин функционисања јавних (државних) финансија. Упознати складан мозаик теоријских и практичних аспеката система јавне потрошње, пореског система, буџета, пореског поступка и пореске администрације. Увидети значај јавних финансија у савременим економским системима, могућности редизајна политике јавне потрошње и пореске политике у циљу остварења привредног раста.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Јавне финансије, студенти ће бити у стању да: дефинишу начине финансирања државе; опишу и анализирају процесе обрачуна и плаћања пореза на имовину, пореза на доходак грађана, пореза на добит, пореза на додату вредности и осталих пореза; анализирају процесе опорезивања, тумаче програмски буџет у економском и функционалном смислу; дефинишу и опишу порески поступак и функционисање пореске администрације.
Теоријска настава:
- Увод у јавне финансије.
- Јавни расходи.
- Јавни приходи.
- Порези - општи приступ.
- Циљеви опорезивања и пореска начела.
- Порески ефекти.
- Имовински порези.
- Концепти опорезивања дохотка грађана.
- Порез на добит.
- Порези на потрошњу.
- Остали јавни проходи.
- Порески поступак.
- Буџет.
Практична настава: студије случаја, дискусија, семинарски радови.
Вуковић, М. Јавне финансије Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2021
Gayer, T. & Rosen, H. Javne finansije Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 2011
Ђуровић-Тодоровић, Ј., и Ђорђевић, М. Јавне финансије Економски факултет Универзитета у Нишу 2010
Ђуровић-Тодоровић, Ј., и Ђорђевић, М. Директни порези Економски факултет Универзитета у Нишу 2011
Милошевић, Г., и Кулић, М. Пореско право Правни факултет Универзитета у Новом Саду 2015
Предавања преко платформа ZOOM, употреба интерактивних дигиталних алата у циљу синтезе стеченог знања, анализе студија случаја, презентовање пројектних задатака.