Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА19
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 5
Статус предмета Обавезни
Омогућити студентима да разумеју све комплекснију структуру канала маркетинга, све ефикасније хоризонталне и вертикалне интеграције и системе дистрибуције робе од произвођача до потрошача у савременим условима тржишног пословања. Омогућити им да у потпуности усвоје теоријска и практична знања, која се односе на процесе креирања, имплементације, контроле и модификовања канала маркетинга у реалним условима привређивања.
Савладавањем материје из овог предмета студенти ће стећи следеће компетенције:

• темељно познавање и потпуно разумевање материје о креирању, структури и функционисању канала маркетинга у реалним условима привређивања,

• способност проналажења оптималних канала маркетинга, који ће на ефикасан начин омогућити кретање робе од производне хале до крајњег корисника.
Теоријска настава

• Дистрибуција – основни инструмент маркетинг микса.

• Институције које чине структуру канала.

• Дужина канала маркетинга.

• Интензитет канала маркетинга.

• Планирање и креирање канала маркетинга.

• Имплементација, контрола и модификовање канала маркетинга.

• Хоризонталне и вертикалне интеграције у каналима маркетинга.

• Ефикасност канала маркетинга.Практична настава

• Вежбе, анализе студија случаја, семинарски радови.
Ловрета, С., Кончар, Ј., & Петковић Г. (2011). Канали маркетинга, трговина и остали канали. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду и Економски факултет Суботица.

Јовичић, Д., & Сударов С. (2014). Савремено тржишно пословање. Нови Сад: Алфа-граф НС.

Kotler, P., & Lane, K. K. (2006). Marketing menadžment. Beograd: Data status.
Анализе студија случаја, семинарски радови.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10