Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA19
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
Omogućiti studentima da razumeju sve kompleksniju strukturu kanala marketinga, sve efikasnije horizontalne i vertikalne integracije i sisteme distribucije robe od proizvođača do potrošača u savremenim uslovima tržišnog poslovanja. Omogućiti im da u potpunosti usvoje teorijska i praktična znanja, koja se odnose na procese kreiranja, implementacije, kontrole i modifikovanja kanala marketinga u realnim uslovima privređivanja.
Savladavanjem materije iz ovog predmeta studenti će steći sledeće kompetencije:

• temeljno poznavanje i potpuno razumevanje materije o kreiranju, strukturi i funkcionisanju kanala marketinga u realnim uslovima privređivanja,

• sposobnost pronalaženja optimalnih kanala marketinga, koji će na efikasan način omogućiti kretanje robe od proizvodne hale do krajnjeg korisnika.
Teorijska nastava

• Distribucija – osnovni instrument marketing miksa.

• Institucije koje čine strukturu kanala.

• Dužina kanala marketinga.

• Intenzitet kanala marketinga.

• Planiranje i kreiranje kanala marketinga.

• Implementacija, kontrola i modifikovanje kanala marketinga.

• Horizontalne i vertikalne integracije u kanalima marketinga.

• Efikasnost kanala marketinga.Praktična nastava

• Vežbe, analize studija slučaja, seminarski radovi.
Lovreta, S., Končar, J., & Petković G. (2011). Kanali marketinga, trgovina i ostali kanali. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Ekonomski fakultet Subotica.

Jovičić, D., & Sudarov S. (2014). Savremeno tržišno poslovanje. Novi Sad: Alfa-graf NS.

Kotler, P., & Lane, K. K. (2006). Marketing menadžment. Beograd: Data status.
Analize studija slučaja, seminarski radovi.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10