Izaberite stranicu
Шифра предмета ССТ27
Студијски програми
  • Менаџмент
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Основни циљ овог предмета јесте овладавање знањима потребним за управљање предузећем у ситуацији када се као циљ поставља јачање његове конкурентске позиције на тражишту. Поред тога, студенти ће стећи знања неопходна да се разуме како се на гранском нивоу гради, и збор чега се губи, добра конкурентска позиција, што је од примарног значаја за селекцију делатности и гране пословања). Савладавањем овог предмета студенти развијају способност аналитичког мишљења и самосталног расуђивања у реалним ситуацијама из пословног окружења, поткрепљених бројним примерима из домаће и међународне пословне праксе.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности (компетенције): темељно познавање и разумевање концепта конкурентности чије изучавање заузима приоритетно место у водећим пословним школама у свету, способност решавања конкретних задатака везаних за пословање предузећа, као и стварање основа за креирање структуре привреде која би омогућила динамичнији раст извоза од увоза, способност повезивања знања из различитих области пословног управљања и њихова примена, способност праћења и примене новина у области пословног управљања у ширем смислу и конкурентности у ужем смислу, способност развоја вештина и спремност у употреби знања у области унапређивања конкурентности, како на нивоу предузећа, тако и на нивоу целокупне привреде, способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у оквиру области пословног управљања.
Теоријска настава

• Савремени концепт конкурентности предузећа и привреде

• Принципи конкурентске предности

• Фактори конкурентности предузећа и привреде

• Фазе развоја конкурентности привреде

• Технологија и конкурентска предност

• Улога државе

• Стварање кластера повезаних и сродних предузећа

• Подизање конкурентности предузећа и привредне гране

• Повећање конкурентности као стратешки циљ предузећа

• Улога државе у процесу унапређења конкурентности

• Фактори конкурентности српских предузећа

• Искуства других земаља у подизању конкурентности предузећа и привредеПрактична настава

• Студије случаја
Porter E., (2007) Конкурентска предност, Asee Books, Нови Сад

Porter E., (1998) Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York

Porter E., (2004) Competitive Strategy: Technicues for Analzying Industries & Competitors, Free Press, N. York Станковић Љ., Раденковић-Јоцић, Д., Ђукић, С., (2007) Унапређење пословне конкурентности, Економски факултет, Ниш
Теоријска настава уз решавање практичних примера и анализе студија случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит  30 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 30
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 35  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10