Izaberite stranicu
Šifra predmeta SST27
Studijski programi
  • Menadžment
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Osnovni cilj ovog predmeta jeste ovladavanje znanjima potrebnim za upravljanje preduzećem u situaciji kada se kao cilj postavlja jačanje njegove konkurentske pozicije na tražištu. Pored toga, studenti će steći znanja neophodna da se razume kako se na granskom nivou gradi, i zbor čega se gubi, dobra konkurentska pozicija, što je od primarnog značaja za selekciju delatnosti i grane poslovanja). Savladavanjem ovog predmeta studenti razvijaju sposobnost analitičkog mišljenja i samostalnog rasuđivanja u realnim situacijama iz poslovnog okruženja, potkrepljenih brojnim primerima iz domaće i međunarodne poslovne prakse.
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti (kompetencije): temeljno poznavanje i razumevanje koncepta konkurentnosti čije izučavanje zauzima prioritetno mesto u vodećim poslovnim školama u svetu, sposobnost rešavanja konkretnih zadataka vezanih za poslovanje preduzeća, kao i stvaranje osnova za kreiranje strukture privrede koja bi omogućila dinamičniji rast izvoza od uvoza, sposobnost povezivanja znanja iz različitih oblasti poslovnog upravljanja i njihova primena, sposobnost praćenja i primene novina u oblasti poslovnog upravljanja u širem smislu i konkurentnosti u užem smislu, sposobnost razvoja veština i spremnost u upotrebi znanja u oblasti unapređivanja konkurentnosti, kako na nivou preduzeća, tako i na nivou celokupne privrede, sposobnost upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima u okviru oblasti poslovnog upravljanja.
Teorijska nastava

• Savremeni koncept konkurentnosti preduzeća i privrede

• Principi konkurentske prednosti

• Faktori konkurentnosti preduzeća i privrede

• Faze razvoja konkurentnosti privrede

• Tehnologija i konkurentska prednost

• Uloga države

• Stvaranje klastera povezanih i srodnih preduzeća

• Podizanje konkurentnosti preduzeća i privredne grane

• Povećanje konkurentnosti kao strateški cilj preduzeća

• Uloga države u procesu unapređenja konkurentnosti

• Faktori konkurentnosti srpskih preduzeća

• Iskustva drugih zemalja u podizanju konkurentnosti preduzeća i privredePraktična nastava

• Studije slučaja
Porter E., (2007) Konkurentska prednost, Asee Books, Novi Sad

Porter E., (1998) Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York

Porter E., (2004) Competitive Strategy: Technicues for Analzying Industries & Competitors, Free Press, N. York Stanković LJ., Radenković-Jocić, D., Đukić, S., (2007) Unapređenje poslovne konkurentnosti, Ekonomski fakultet, Niš
Teorijska nastava uz rešavanje praktičnih primera i analize studija slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 70 poena Završni ispit  30 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 30
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 35  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10