Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СТ07фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 6
Број часова 2+2
Semestar 3
Статус предмета Изборни
Предмет Корпоративно управљање има за циљ да пружи студентима знања о корпорацијама и њиховим управљачким структурама и процесима. Развој добре праксе корпоративног управљања је неопходан за компаније које желе да просперирају на тржиштима, прибаве додатни капитал, остварују конкурентску предност и опстану у свету све већих конкурентских изазова у брзо променљивом окружењу. Такође, тај развој је занимљив и за државе које желе да стимулишу инвестирање у приватни сектор, привуку страна улагања и створе контекст привредног раста.
По окончању курса, студенти ће стећи знања и разумевања о: економским теоријама коришћеним у анализи система корпоративног управљања; различитим елементима система корпоративног управљања; међусобној зависности интерних и екстерних механизама корпоративног управљања; интернационалним разликама у системима корпоративног управљања; развоју и утицају кодекса најбоље праксе корпоративног управљања. Такође, биће оспособљени да критички анализирају концепт корпоративног управљања и да примене регулативе из те области у компанијама, како би, када буду и сами запослени могли да дају свој конструктиван допринос унапређењу решења у тој сфери.
Теоријска настава
• Појам и предмет корпоративног управљања.
• Упоредно-правни преглед форми обављања привредне делатности.
• Системи корпоративног управљања и њихова конвергенција.
• Основне теорије корпоративног управљања.
• Интерни механизми корпоративног управљања.
• Екстерни механизми корпоративног управљања.
• Друштвена одговорност компанија.
• Улога власника/ акционара у управљању.
• Одбор директора/ избор, надлежности, доношење одлука.
• Врховни менаџмент-директори компанија.
• Функција надзора у компанијама.
• Дужности директора и њихове одговорности.
• Промена врховног менаџмента и корпоративно управљање.
• Улога одбора директора код преузимања компанија.
• Менаџерско укопавање.
Практична настава:
• вежбе, израда и анализа студија случаја и други облици наставе.
Раденковић, Ј. Д., & Секулић, В. (2013). Корпоративно управљање. Ниш: Економскифакултет у Нишу.
Радовић, В., и други (2014). Корпоративно управљање за чланове управе привредног друштва. Београд: Привредна комора Србије, Међународна финансијска корпорација и Правни факултет у Београду.
Васиљевић, М. (2007). Корпоративно управљањe: правни аспекти. Београд: Правни факултет.
Типурић, Д., и сурадници, (2011) Промјене врховног менаџмента и корпоративно управљање, Синергија-накладништво д.о.о., Загреб.
У извођењу наставе доминираће интерактиван метод рада, предавања, анализе студија случаја, дискусије.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 25 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10