Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ07
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Предмет Корпоративно управљање има за циљ да пружи студентима знања о корпорацијама и њиховим управљачким структурама и процесима. Развој добре праксе корпоративног управљања је неопходан за компаније које желе да просперирају на тржиштима, прибаве додатни капитал, остварују конкурентску предност и опстану у свету све већих конкурентских изазова у брзо променљивом окружењу. Такође, тај развој је занимљив и за државе које желе да стимулишу инвестирање у приватни сектор, привуку страна улагања и створе контекст привредног раста.
По окончању курса, студенти ће стећи знања и разумевања о: економским теоријама коришћеним у анализи система корпоративног управљања; различитим елементима система корпоративног управљања; међусобној зависности интерних и екстерних механизама корпоративног управљања; интернационалним разликама у системима корпоративног управљања; развоју и утицају кодекса најбоље праксе корпоративног управљања. Такође, биће оспособљени да критички анализирају концепт корпоративног управљања и да примене регулативе из те области у компанијама, како би, када буду и сами запослени могли да дају свој конструктиван допринос унапређењу решења у тој сфери.
Теоријска настава

• Појам и предмет корпоративног управљања.

• Упоредно-правни преглед форми обављања привредне делатности.

• Системи корпоративног управљања и њихова конвергенција.

• Основне теорије корпоративног управљања.

• Интерни механизми корпоративног управљања.

• Екстерни механизми корпоративног управљања.

• Друштвена одговорност компанија.

• Улога власника/ акционара у управљању.

• Одбор директора/ избор, надлежности, доношење одлука.

• Врховни менаџмент-директори компанија.

• Функција надзора у компанијама.

• Дужности директора и њихове одговорности.

• Промена врховног менаџмента и корпоративно управљање.

• Улога одбора директора код преузимања компанија.

• Менаџерско укопавање.

Практична настава:

• вежбе, израда и анализа студија случаја и други облици наставе.
Раденковић, Ј. Д., & Секулић, В. (2013). Корпоративно управљање. Ниш: Економскифакултет у Нишу.

Радовић, В., и други (2014). Корпоративно управљање за чланове управе привредног друштва. Београд: Привредна комора Србије, Међународна финансијска корпорација и Правни факултет у Београду.

Васиљевић, М. (2007). Корпоративно управљањe: правни аспекти. Београд: Правни факултет.

Типурић, Д., и сурадници, (2011) Промјене врховног менаџмента и корпоративно управљање, Синергија-накладништво д.о.о., Загреб.
У извођењу наставе доминираће интерактиван метод рада, предавања, анализе студија случаја, дискусије.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: