Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST07
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo 2017
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Predmet Korporativno upravljanje ima za cilj da pruži studentima znanja o korporacijama i njihovim upravljačkim strukturama i procesima. Razvoj dobre prakse korporativnog upravljanja je neophodan za kompanije koje žele da prosperiraju na tržištima, pribave dodatni kapital, ostvaruju konkurentsku prednost i opstanu u svetu sve većih konkurentskih izazova u brzo promenljivom okruženju. Takođe, taj razvoj je zanimljiv i za države koje žele da stimulišu investiranje u privatni sektor, privuku strana ulaganja i stvore kontekst privrednog rasta.
Po okončanju kursa, studenti će steći znanja i razumevanja o: ekonomskim teorijama korišćenim u analizi sistema korporativnog upravljanja; različitim elementima sistema korporativnog upravljanja; međusobnoj zavisnosti internih i eksternih mehanizama korporativnog upravljanja; internacionalnim razlikama u sistemima korporativnog upravljanja; razvoju i uticaju kodeksa najbolje prakse korporativnog upravljanja. Takođe, biće osposobljeni da kritički analiziraju koncept korporativnog upravljanja i da primene regulative iz te oblasti u kompanijama, kako bi, kada budu i sami zaposleni mogli da daju svoj konstruktivan doprinos unapređenju rešenja u toj sferi.
Teorijska nastava

• Pojam i predmet korporativnog upravljanja.

• Uporedno-pravni pregled formi obavljanja privredne delatnosti.

• Sistemi korporativnog upravljanja i njihova konvergencija.

• Osnovne teorije korporativnog upravljanja.

• Interni mehanizmi korporativnog upravljanja.

• Eksterni mehanizmi korporativnog upravljanja.

• Društvena odgovornost kompanija.

• Uloga vlasnika/ akcionara u upravljanju.

• Odbor direktora/ izbor, nadležnosti, donošenje odluka.

• Vrhovni menadžment-direktori kompanija.

• Funkcija nadzora u kompanijama.

• Dužnosti direktora i njihove odgovornosti.

• Promena vrhovnog menadžmenta i korporativno upravljanje.

• Uloga odbora direktora kod preuzimanja kompanija.

• Menadžersko ukopavanje.

Praktična nastava:

• vežbe, izrada i analiza studija slučaja i drugi oblici nastave.
Radenković, J. D., & Sekulić, V. (2013). Korporativno upravljanje. Niš: Ekonomskifakultet u Nišu.

Radović, V., i drugi (2014). Korporativno upravljanje za članove uprave privrednog društva. Beograd: Privredna komora Srbije, Međunarodna finansijska korporacija i Pravni fakultet u Beogradu.

Vasiljević, M. (2007). Korporativno upravljanje: pravni aspekti. Beograd: Pravni fakultet.

Tipurić, D., i suradnici, (2011) Promjene vrhovnog menadžmenta i korporativno upravljanje, Sinergija-nakladništvo d.o.o., Zagreb.
U izvođenju nastave dominiraće interaktivan metod rada, predavanja, analize studija slučaja, diskusije.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: