Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ29
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета јесте упознавање студената са једном широком и комплексном категоријом квалитета у туризму (туристичка и хотелијерска предузећа), као посебног сегмента туристичког пословања. У литератури се указује на значај категорије квалитета и битне поступке у процесу управљања квалитетом у развоју туризма и туристичког производа. Такође је циљ упознати студенте са одређеним моделима утврђивања степена квалитета туристичких и хотелијерских услуга, а самим тим ће бити упознати и са даљим поступцима контроле и превентивних мера у случају појаве недостатака одређених делова квалитета услуга.
По завршетку учења ове наставне јединице студенти ће бити у стању да својим теоријским и практичним знањем препознају све изазове и реагују адекватно на настале промене у туристичком пословању, да постану проактивни, предузетнички оријентисани економисти и менаџери са особинама лидера. Изучавањем овог предмета студенти ће успешно прихватити и примењивати све детерминанте квалитета и тиме потврдити утицај квалитета на остваривање економских ефеката у туристичкој привреди. Студенти ће бити у стању да усвоје и примене различите моделе и стандарде пословних операција ради постизања квалитета услуга, а наравно биће потпуно укључени у истраживање туристичког тржишта, што обухвата и истраживање понашања туристичких потрошача. Коначан исход требало би да резултира потпуном теоријском и практичном применом контроле квалитета од стране студената, праћењем тоталног квалитета у току пословања, а самим тим и на успостављање опстанка услуге или туристичког производа на тржишту.
Теоријска настава

• Основне карактеристике услуга у туризму и хотелијерству.

• Туристичке услуге у форми основних, формалних и увећаних елемената.

• Квалитет као тржишна категорија и кључне детерминанте квалитета;

• Техничке и функционалне димензије квалитета.

• Мерење квалитета туристичких услуга кроз SERVQUAL модел.

• Учешће потрошача у потенцијалној, процесној и фази резултата пружања туристичких услуга.

• Задовољавање различитих потреба туристичких потрошача као елемент квалитета.

• Анализа пропуста у квалитету туристичких и хотелских услуга.

• Приступи управљању квалитетом.

• Садржај концепта TQM у туристичким и хотелским услугама.

• Историјат концепта квалитета и стандарда серије ИСО 9000и ISO 9004.

• Примена benchmarking-a у туристичким услугама.

• Стратегија кастомизације и позиционирања туристичких услуга.

• Садржај, значај и врсте контроле у туристичким услугама.

Практична настава

• Анализа студија случаја, семинарски радови, теренска настава (посета туристичким предузећима).
Косар, Љ., & Ђуришић, Б. (2010). Менаџмент квалитета у хотелијерству. Висока хотелијерска школа.

Барјактаревић, Д. (2013). Управљање квалитетом у хотелијерству. Београд: Универзитет Сингидунум.

Косар, Љ., & Рашета, С. (2005). Изазови квалитета. Београд.

Ћосић, М. (2007). Управљање квалитетом туристичких услуга. Београд: Чигоја штампа.
Предавања, вежбе, интерактивна настава уз коришћење аудио-визуелне опреме, израда и презентација семинарских радова, анализа чланака и студија из часописа и са интернета.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10