Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА36
Студијски програми
  • Предузетништво
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета Лидерство је упознавање студената са основним појмовима лидерства, његовим значајем за рад у организацији, сличностима и разликама између менаџера и лидера, лидера и следбеника, као и са организационим специфичностима везаним за појаву лидерства у организацијама.
По завршетку учења овог предмета студент ће бити у стању да:

• препозна и примени технике управљања, решавања проблема и доношења одлука,

• препозна и процени изворе моћи и чиниоце који утичу на остваривање лидерства.
Теоријска настава

• Појам и значај лидера и лидерства.

• Лидери и менаџери.

• Однос лидера и следбеника.

• Личност лидера и понашање лидера.

• Теоријски приступи лидерству.

• Класични приступи лидерству.

• Савремени приступи лидерсвту.

• Моћ лидера и игре моћи.

• Лидерско решавање проблема.

• Лидерско доношење одлука.

• Лидерство и промене.

• Жене и лидерство.

• Емоционална интелигенција у лидерству.Практична настава

• Вежбе, самосталан и групни рад студената, анализа примера из праксе, семинарски радови, усмена излагања на задату тему.
Нортхаус, П. (2008). Лидерство – теорија и пракса. Београд: Дата статус.

Pierce, J., & Newstrom, J. (2010). Leaders and the Leadership Process – Readings, Self-Assessments & Applications. New York: McGraw-Hill Education.

Грубић-Нешић, Л. (2008). Знати бити лидер. Нови Сад: АБ Принт.

Bedberi, S. (2009). Novisvetbrendova: 8 principa da postignete brend liderstvo u 21. veku. Mass Media International.

Големан, Д., Бојацис, Р., & Маки, Е. (2008). Емоционална интелигенција у лидерству. Нови Сад: Адижес.
Анализа примера из праксе, семинарски радови, усмена излагања на задату тему.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10