Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММТК08
Студијски програми
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
ESPB 8
Број часова 3+3
Семестар 1
Статус предмета Обавезни
Циљ је да се студентима омогући стицање теоријских и практичних знања о кључним карактеристикама и значају маркетинга као савременог концепта пословања са посебним освртом на најзначајније аспекте примене маркетинга у туризму и хотелијерству. Циљ је да студенти стекну знања о значају маркетинг истраживања и као и да схвате важност идентификовања релевантних фактора из окружења који могу утицати на пословање предузећа из туристичког сектора, јер су то полазне основе за формулисање адекватних маркетинг стратегија. Циљ је, такође, упознавање са основним инструментима маркетинг микса (производ, цена, промоција и дистрибуција) и значају истраживања понашања туриста који су креатори туристичке тражње.
Након савладавања градива овог наставног предмета студенти ће савладати основне маркетинг појмове. Студенти ће бити у стању да идентификују тренутну тржишну позицију конкретне туристичке дестинације или туристичког субјекта те да на основу адекватне анализе предложе моделе, кораке и активности за што боље тржишно позиционирање. Студенти ће моћи да препознају специфичности у понашању туриста у савременом пословном окружењу и у складу са тим дају предлоге за креирање и унапређење туристичке понуде. Студенти ће бити у могућности да идентификују релевантне факторе значајне за развој туристичког сектора.
Теоријска настава:
- Маркетинг као тржишни концепт пословања.
- Примена маркетинг концепције у услужним делатностима.
- Примена маркетинг концепције у туризму и хотелијерству.
- Маркетинг окружење и маркетинг истраживање.
- Специфичности понашања туриста.
- Појам и значај сегментације туристичног тржишта.
- Производ као инструмент маркетинга у туризму.
- Цена као инструмент маркетинга у туризму.
- Промоција као инструмент маркетинга у туризму.
- Канали маркетинга као инструмент маркетинга у туризму.
- Посебни аспекти примене маркетинга у туризму и хотелијерству.

Практична настава: студије случаја (самостални и групни рад), илустрације и презентације, практични примери, дискусије и консултације, стручне посете успешним туристичким агенцијама и хотелима, као и локалним и регионалним туристичким организацијама и организвање гостујућих предавања стручњака из поменуте области.
1. Попеску, Ј. Маркетинг у туризму и хотелијерству Универзитет Сингидунум 2018
2. Живковић, Р., и Брдар, И. Понашање и заштита потрошача у туризму Центар за издавачку делатност Факултета за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум у Београду. 2018
3. Ђорђевић, А., и Зечевић, Б. Креирање вредности у туризму Економски факултет у Београду 2015