Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST27
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Upoznavanje studenata sa jednom od najsavremenijih diciplina u turističkoj delatnosti i ekonomiji. Cilj predmeta jeste edukovanje studenata o bitnim karakteristikama marketinga, zatim primeni marketing koncepcije u turizmu i naravno upoznavanje studenata sa upravljanjem marketing aktivnostima u turističkom sektoru. Studenti će se upoznati sa marketing istraživanjem u svim turističkim kompanijama i na svim nivoima tržišnih varijabila, počevši od potrošača, cena, izvoza i uvoza, preko konkurencije do samih kanala promocije.Tačnije, udžbenik će poslužiti studentima kao osnova za dalja proučavanja ove izuzetno dinamične naučne discipline i pristupa odnosima na turističkom tržištu.
Po završetku učenja ove nastavne jedinice studenti će biti u stanju da na osnovu usvojenog znanja iz oblasti marketinga u turističkoj privredi, procene trenutno stanje ili poziciju turističkog proizvoda ili usluge, te na osnovu toga uspešno konstruišu marketing aktivnosti, modele i metode, te plasiraju proizvod na najbolje pozicije na tržištu. Savladavanjem predmeta studenti će steći potrebna znanja iz oblasti marketinga u turističkoj privredi, te će na osnovu toga moći uspešno da učestvuju u planiranju, donošenju i realizaciji optimalnih marketing odluka, i uz pomoć adekvatnih informacija steći će sposobnost prognoziranja promena u tržišnoj konkurenciji i u okruženju i rešavati aktuelne probleme. Modifikujući determinišuće faktore razvoja turizma, svojim znanjem i aktivnostima, uspešno će obezbediti opstanak proizvoda ili usluge na izrazito konkurentnom tržištu.
Teorijska nastava

• Pojam i karakteristike turističkog tržišta.

• Primena marketing koncepcije u turizmu.

• Marketing informacioni sistem u turizmu.

• Upravljanje marketing aktivnostima u turizmu.

• Instrumenti marketinga u turizmu.

• Marketing istraživanje.

• Posebni aspekti i primene marketinga u turizmu.Praktična nastava

• Analiza studija slučaja, terensko istraživanje.
Popesku, J. (2015). Marketing u turizmu i hotelijerstvu. Beograd: Singidunum.

Veljković, S. (2009), Marketing usluga. Beograd.

Kotler, P., i dr. (2010). Marketing usluga u ugostiteljstvu, hotelijerstu i turizmz, Zagreb: Mate.

Bakić, O. (2005). Marketing menadžment turističke destinacije. Beograd: Čigoja.

Bowie, D., & Buttle, F. (2011). Hospitality Marketing. Amsterdam: Elsevier.
Vežbe, predavanja, seminarski radovi.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja