Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ27
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Упознавање студената са једном од најсавременијих дициплина у туристичкој делатности и економији. Циљ предмета јесте едуковање студената о битним карактеристикама маркетинга, затим примени маркетинг концепције у туризму и наравно упознавање студената са управљањем маркетинг активностима у туристичком сектору. Студенти ће се упознати са маркетинг истраживањем у свим туристичким компанијама и на свим нивоима тржишних варијабила, почевши од потрошача, цена, извоза и увоза, преко конкуренције до самих канала промоције.Тачније, уџбеник ће послужити студентима као основа за даља проучавања ове изузетно динамичне научне дисциплине и приступа односима на туристичком тржишту.
По завршетку учења ове наставне јединице студенти ће бити у стању да на основу усвојеног знања из области маркетинга у туристичкој привреди, процене тренутно стање или позицију туристичког производа или услуге, те на основу тога успешно конструишу маркетинг активности, моделе и методе, те пласирају производ на најбоље позиције на тржишту. Савладавањем предмета студенти ће стећи потребна знања из области маркетинга у туристичкој привреди, те ће на основу тога моћи успешно да учествују у планирању, доношењу и реализацији оптималних маркетинг одлука, и уз помоћ адекватних информација стећи ће способност прогнозирања промена у тржишној конкуренцији и у окружењу и решавати актуелне проблеме. Модификујући детерминишуће факторе развоја туризма, својим знањем и активностима, успешно ће обезбедити опстанак производа или услуге на изразито конкурентном тржишту.
Теоријска настава

• Појам и карактеристике туристичког тржишта.

• Примена маркетинг концепције у туризму.

• Маркетинг информациони систем у туризму.

• Управљање маркетинг активностима у туризму.

• Инструменти маркетинга у туризму.

• Маркетинг истраживање.

• Посебни аспекти и примене маркетинга у туризму.Практична настава

• Анализа студија случаја, теренско истраживање.
Попеску, Ј. (2015). Маркетинг у туризму и хотелијерству. Београд: Сингидунум.

Вељковић, С. (2009), Маркетинг услуга. Београд.

Котлер, П., и др. (2010). Маркетинг услуга у угоститељству, хотелијерсту и туризмз, Загреб: Мате.

Бакић, О. (2005). Маркетинг менаџмент туристичке дестинације. Београд: Чигоја.

Bowie, D., & Buttle, F. (2011). Hospitality Marketing. Amsterdam: Elsevier.
Вежбе, предавања, семинарски радови.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја