Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST17
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
S obzirom na to da je sve teže organizacijama (kompanijama) ostvariti profitabilnost u savremenim uslovima tržišnog poslovanja, neophodno je da se tradicionalni marketing zamenisa savremenim, sveobuhvatnijimi kompleksnijim pristupom celokupnom poslovanju. Pitanja koja danas čine suštinu marketinga usmereni su ka četiri važna segmenta koja ujedno čine područja holističkog marketinga, kao što su: integrisani marketing (instrumenti marketing miksa), interni marketing (odeljenje marketinga, menadžment i druga odeljenja unutra kompanije), društveno odgovoran marketing (usmeren ka okruženju, zajednici, pravo, etika i dr.) i marketing odnosa (prema potrošačima, partnerima i svim drugim stejkholderima). Ovakvim pristupom kompanije postaju vrednost za potrošače, a istovremeno potrošači doživljavajući satisfakciju i lojalnost postaju vrednost za kompaniju. Na taj način stiče se profitabilnost i konkurentska prednost kompanija koja u savremenim uslovima predstavlja izazov na globalnom, nacionalnom i lokalnom tržištu.Cilj izučavanja ove kompleksne naučne discipline je da studenti steknu teorijska i praktična znanja kako bi bili spremni da u realnim uslovima privređivanja imaju holistički pristup celokupnom poslovanju.
Savladavanjem materije iz ovog predmeta studenti stiču kompetencije vezane za:

• analizu postojećeg stanja unutar organizacije i u okruženju,

• kreiranje i implementaciju širokog spektra marketing aktivnosti,

• donošenje odluka iz svih segmenata marketinga, koje će obezbediti efikasnost raznovrsnih marketing aktivnosti, a što će nesporno doprineti profitabilnom poslovanju i dugoročno održivom razvoju kompanije.
Teorijska nastava

• Fenomenologija marketinga.

• Segmentacija, targetiranje i pozicioniranje.

• Ponašanja potrošača.

• Marketing informacioni sistem i marketing istraživanje.

• Proizvod, cena, promocija i distribucija.

• Implementacija i kontrola marketinga.

• Etičke dileme u pojedinim segmentima marketinga.Praktična nastava

• Vežbe, seminarski radovi, studije slučaja.
Salai, S., & Kovač Žnideršić, R. (2010). Marketing. Novi Sad: Alfa-graf NS.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). Principles of Marketing, Global Edition, Sixteenth Edition. Pearson Education Limited.

Jovičić, D., & Salai, S. (2011). Poslovno komuniciranje. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija.

Kotler, P., & Keller, K., (2012). Marketing management. Boston: Pearson.
Vežbe, seminarski radovi, analize studija slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: