Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ38
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање
ESPB 6
Број часова 2+2
Semestar 3
Статус предмета Изборни
С обзиром на то да је све теже организацијама (компанијама) остварити профитабилност у савременим условима тржишног пословања, неопходно је да се традиционални маркетинг замениса савременим, свеобухватнијими комплекснијим приступом целокупном пословању. Питања која данас чине суштину маркетинга усмерени су ка четири важна сегмента која уједно чине подручја холистичког маркетинга, као што су: интегрисани маркетинг (инструменти маркетинг микса), интерни маркетинг (одељење маркетинга, менаџмент и друга одељења унутра компаније), друштвено одговоран маркетинг (усмерен ка окружењу, заједници, право, етика и др.) и маркетинг односа (према потрошачима, партнерима и свим другим стејкхолдерима). Оваквим приступом компаније постају вредност за потрошаче, а истовремено потрошачи доживљавајући сатисфакцију и лојалност постају вредност за компанију. На тај начин стиче се профитабилност и конкурентска предност компанија која у савременим условима представља изазов на глобалном, националном и локалном тржишту.Циљ изучавања ове комплексне научне дисциплине је да студенти стекну теоријска и практична знања како би били спремни да у реалним условима привређивања имају холистички приступ целокупном пословању.
Савладавањем материје из овог предмета студенти стичу компетенције везане за:

• анализу постојећег стања унутар организације и у окружењу,

• креирање и имплементацију широког спектра маркетинг активности,

• доношење одлука из свих сегмената маркетинга, које ће обезбедити ефикасност разноврсних маркетинг активности, а што ће неспорно допринети профитабилном пословању и дугорочно одрживом развоју компаније.
Теоријска настава

• Феноменологија маркетинга.

• Сегментација, таргетирање и позиционирање.

• Понашања потрошача.

• Маркетинг информациони систем и маркетинг истраживање.

• Производ, цена, промоција и дистрибуција.

• Имплементација и контрола маркетинга.

• Етичке дилеме у појединим сегментима маркетинга.Практична настава

• Вежбе, семинарски радови, студије случаја.
Салаи, С., & Ковач Жнидершић, Р. (2010). Маркетинг. Нови Сад: Алфа-граф НС.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). Principles of Marketing, Global Edition, Sixteenth Edition. Pearson Education Limited.

Јовичић, Д., & Салаи, С. (2011). Пословно комуницирање. Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија.

Kotler, P., & Keller, К., (2012). Marketing management. Boston: Pearson.
Вежбе, семинарски радови, анализе студија случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: