Izaberite stranicu
Шифра предмета 16ОО01
Студијски програми
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Оспособљавање студената за стицање основних знања из више математике, разумевање математичких метода и њихову примену у решавању конкретних економских проблема, развијање смисла за прецизност и апстрактно размишљање.
По завршетку овог предмета студент ће бити у стању да:

• употребом логичког и апстрактног размишљања идентификује и решава конкретне математичке и економске проблеме уз прецизну употребу научних метода и поступака,

• повезује знања из математике са осталим стручним предметима.
Теоријска настава

• Опште математичке основе.

• Елементи линеарне алгебре и линеарно програмирање.

• Увод у теорију реалних функција једне и више променљивих са применама у економији.

• Елементи диференцијалног рачуна функција једне и више променљивих са применама у економији.

• Неодређени, одређени интеграли са применама у економији.

• Елементи финансијске математике.Практична настава

• Вежбе и домаћи задатаци који по садржају прате садржај теоријске настеве.
Дорословачки, Р., & Мијатовић, М. (2008). Математика. Нови Сад: Алфа-граф НС.

Боричић, Б., Ивовић, М., & Илић, М. (2016). Математика. Београд: Центар за издавачку делатност Економског Факултета у Београду.

Ивовић, М., Боричић, Б., Аздејковић, Д., Станојевић, Ј., & Илић М. (2016). Збирка задатака из математике. Београд: Центар за издавачку делатност Економског Факултета у Београду.

Sydsaeter, K., & Hammond P. (2006). Essential Mathematics for Economic Analysis. Harlow, England: Prentice Hall.
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, рачунске вежбе, примену стеченог знања на решавање конкретних примера из праксе, анализу радова студената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: