Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16OO01
Studijski programi
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Osposobljavanje studenata za sticanje osnovnih znanja iz više matematike, razumevanje matematičkih metoda i njihovu primenu u rešavanju konkretnih ekonomskih problema, razvijanje smisla za preciznost i apstraktno razmišljanje.
Po završetku ovog predmeta student će biti u stanju da:

• upotrebom logičkog i apstraktnog razmišljanja identifikuje i rešava konkretne matematičke i ekonomske probleme uz preciznu upotrebu naučnih metoda i postupaka,

• povezuje znanja iz matematike sa ostalim stručnim predmetima.
Teorijska nastava

• Opšte matematičke osnove.

• Elementi linearne algebre i linearno programiranje.

• Uvod u teoriju realnih funkcija jedne i više promenljivih sa primenama u ekonomiji.

• Elementi diferencijalnog računa funkcija jedne i više promenljivih sa primenama u ekonomiji.

• Neodređeni, određeni integrali sa primenama u ekonomiji.

• Elementi finansijske matematike.Praktična nastava

• Vežbe i domaći zadataci koji po sadržaju prate sadržaj teorijske nasteve.
Doroslovački, R., & Mijatović, M. (2008). Matematika. Novi Sad: Alfa-graf NS.

Boričić, B., Ivović, M., & Ilić, M. (2016). Matematika. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog Fakulteta u Beogradu.

Ivović, M., Boričić, B., Azdejković, D., Stanojević, J., & Ilić M. (2016). Zbirka zadataka iz matematike. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog Fakulteta u Beogradu.

Sydsaeter, K., & Hammond P. (2006). Essential Mathematics for Economic Analysis. Harlow, England: Prentice Hall.
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, računske vežbe, primenu stečenog znanja na rešavanje konkretnih primera iz prakse, analizu radova studenata.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: