Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТРК01
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета јесте упознавање студената основних студија са битним појмовима међународне економије и пословања, односно разумевање и праћење карактеристика и трендова савремене светске привреде; упознавање са мотивима настанка, развоја и пословања транснационалних компанија и њиховог утицаја на процес глобализације светске привреде; савладавање основних појмова везаних за настанак и функционисање економских интеграција.Такође, циљ предмета се односи и на приближавање студентима узрока и последица процеса интеграције и дезинтеграције који се истовремено и паралелно одвијају у савременој светској привреди. У том смислу, предмет Међународна економија има за циљ да на савремен и конкретан начин упозна студенте са релевантним чиниоцима и начинима пословања предузећа у глобализованој светској економији.
Предмет Међународна економија пружа студентима неопходну основу за разумевање савремене светске трговине робом, услугама и интелектуалном својином. Након савладавања градива и реализације свих предметних активности студенти ће бити у могућности да примене знања о теоријско-методолошким основама функционисања међународне економије, да стекну увид у регулацију наднационалних институционалних оквира и економске политике у појединим сегментима међународне економије, затим да анализирају екстерне факторе пословања предузећа и националних привреда, као и да доносе оптималне пословне и макроекономске одлуке. Поред тога, студенти ће бити способни да прате међународно регулисане привредне токове и примене их у домаћем пословном окружењу, као основу експанзије извозне активности предузећа.
Теоријска настава:
- Економија обима, несавршена конкуренција и међународна размена.
- Привредни раст и међународна трговина.
- Спољнотрговинска ограничења: царине, нецаринске баријере и нови протекционизам.
- Економске интеграције: царинске уније и зоне слободне трговине.
- Међународна трговина и економски развој.
- Међународно кретање ресурса и мултинационалне корпорације.
- Девизна тржишта и девизни курсеви: одређивање девизног курса.
- Европски монетарни систем и координација макроекономских политика.
- Међународни монетарни систем.
Практична настава: вежбе, семинарски радови и студије случаја.
Дамњановић, Ј., и Ђурић, Д. Међународна економија Алфа-Граф НС 2013
Salvatore, D. Međunarodna ekonomija Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2014
Krugman, P. R., & Obstfeld, M. Međunarodna ekonomija: teorija i politika Data Status 2009
Pugel, T. A. International Economics Mc Graw Hill 2012
Предавања, интерактивне вежбе, тимски рад и израда студија случаја.