Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OTRK01
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje 2024
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta jeste upoznavanje studenata osnovnih studija sa bitnim pojmovima međunarodne ekonomije i poslovanja, odnosno razumevanje i praćenje karakteristika i trendova savremene svetske privrede; upoznavanje sa motivima nastanka, razvoja i poslovanja transnacionalnih kompanija i njihovog uticaja na proces globalizacije svetske privrede; savladavanje osnovnih pojmova vezanih za nastanak i funkcionisanje ekonomskih integracija.Takođe, cilj predmeta se odnosi i na približavanje studentima uzroka i posledica procesa integracije i dezintegracije koji se istovremeno i paralelno odvijaju u savremenoj svetskoj privredi. U tom smislu, predmet Međunarodna ekonomija ima za cilj da na savremen i konkretan način upozna studente sa relevantnim činiocima i načinima poslovanja preduzeća u globalizovanoj svetskoj ekonomiji.
Predmet Međunarodna ekonomija pruža studentima neophodnu osnovu za razumevanje savremene svetske trgovine robom, uslugama i intelektualnom svojinom. Nakon savladavanja gradiva i realizacije svih predmetnih aktivnosti studenti će biti u mogućnosti da primene znanja o teorijsko-metodološkim osnovama funkcionisanja međunarodne ekonomije, da steknu uvid u regulaciju nadnacionalnih institucionalnih okvira i ekonomske politike u pojedinim segmentima međunarodne ekonomije, zatim da analiziraju eksterne faktore poslovanja preduzeća i nacionalnih privreda, kao i da donose optimalne poslovne i makroekonomske odluke. Pored toga, studenti će biti sposobni da prate međunarodno regulisane privredne tokove i primene ih u domaćem poslovnom okruženju, kao osnovu ekspanzije izvozne aktivnosti preduzeća.
Teorijska nastava:
- Ekonomija obima, nesavršena konkurencija i međunarodna razmena.
- Privredni rast i međunarodna trgovina.
- Spoljnotrgovinska ograničenja: carine, necarinske barijere i novi protekcionizam.
- Ekonomske integracije: carinske unije i zone slobodne trgovine.
- Međunarodna trgovina i ekonomski razvoj.
- Međunarodno kretanje resursa i multinacionalne korporacije.
- Devizna tržišta i devizni kursevi: određivanje deviznog kursa.
- Evropski monetarni sistem i koordinacija makroekonomskih politika.
- Međunarodni monetarni sistem.
Praktična nastava: vežbe, seminarski radovi i studije slučaja.
Damnjanović, J., i Đurić, D. Međunarodna ekonomija Alfa-Graf NS 2013
Salvatore, D. Međunarodna ekonomija Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2014
Krugman, P. R., & Obstfeld, M. Međunarodna ekonomija: teorija i politika Data Status 2009
Pugel, T. A. International Economics Mc Graw Hill 2012
Predavanja, interaktivne vežbe, timski rad i izrada studija slučaja.