Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ18
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета јесте упознавање студената основних студија са битним појмовима међународне економије и пословања, односно разумевање и праћење карактеристика и трендова савремене светске привреде; упознавање са мотивима настанка, развоја и пословања транснационалних компанија и њиховог утицаја на процес глобализације светске привреде; увод и савладавање основних појмова везаних за настанак и функционисање економских интеграција.Такође, циљ је приближити студентима узроке и последице процеса интеграције и дезинтеграције који се истовремено и паралелно одвијају у савременој светској привреди. У том смислу, предмет Међународна економија има за циљ да на савремен и конкретан начин упозна студенте са релевантним чиниоцима и начинима пословања предузећа у глобализованој светској економији.
Предмет Међународна економија пружа студентима неопходну основу за разумевање савремене светске трговине робом, услугама и интелектуалном својином. Студенти ће моћи да:

• примене сазнања о теоријско-методолошким основама функционисања међународне економије,

• стекну увид у регулацију наднационалних институционалних оквира и економске политике у појединим сегментима међународне економије,

• анализирају екстерне факторе пословања предузећа и националних привреда, као и да доносе оптималне пословне и макроекономске одлуке,

• прате међународно регулисане привредне токове и примене их у домаћем пословном окружењу, као основу експанзије извозне активности предузећа.
Теоријска настава

• Економија обима, несавршена конкуренција и међународна размена.

• Привредни раст и међународна трговина.

• Спољнотрговинска ограничења; царине, нецаринске баријере и нови протекционизам.

• Економске интеграције: царинске уније и зоне слободне трговине.

• Међународна трговина и економски развој.

• Међународно кретање ресурса и мултинационалне корпорације.

• Девизна тржишта и девизни курсеви; одређивање девизног курса.

• Европски монетарни систем и координација макроекономских политика.

• Међународни монетарни систем.Практична настава

• Предавања, вежбе, семинарски радови, студије случаја.
Симић, Ј., & Ђурић, Д. (2013). Међународна економија. Нови Сад: Алфа-граф.

Салваторе, Д. (2014). Међународна економија. Београд: Економски факултет.

Грегори, П. Р., & Стјуарт, Р. С. (2014). Глобална економија и њени економски системи. Београд: Економски факултет у Београду.
Предавања, интерактивне вежбе, тимски рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја