Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST18
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje 2017
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta jeste upoznavanje studenata osnovnih studija sa bitnim pojmovima međunarodne ekonomije i poslovanja, odnosno razumevanje i praćenje karakteristika i trendova savremene svetske privrede; upoznavanje sa motivima nastanka, razvoja i poslovanja transnacionalnih kompanija i njihovog uticaja na proces globalizacije svetske privrede; uvod i savladavanje osnovnih pojmova vezanih za nastanak i funkcionisanje ekonomskih integracija.Takođe, cilj je približiti studentima uzroke i posledice procesa integracije i dezintegracije koji se istovremeno i paralelno odvijaju u savremenoj svetskoj privredi. U tom smislu, predmet Međunarodna ekonomija ima za cilj da na savremen i konkretan način upozna studente sa relevantnim činiocima i načinima poslovanja preduzeća u globalizovanoj svetskoj ekonomiji.
Predmet Međunarodna ekonomija pruža studentima neophodnu osnovu za razumevanje savremene svetske trgovine robom, uslugama i intelektualnom svojinom. Studenti će moći da:

• primene saznanja o teorijsko-metodološkim osnovama funkcionisanja međunarodne ekonomije,

• steknu uvid u regulaciju nadnacionalnih institucionalnih okvira i ekonomske politike u pojedinim segmentima međunarodne ekonomije,

• analiziraju eksterne faktore poslovanja preduzeća i nacionalnih privreda, kao i da donose optimalne poslovne i makroekonomske odluke,

• prate međunarodno regulisane privredne tokove i primene ih u domaćem poslovnom okruženju, kao osnovu ekspanzije izvozne aktivnosti preduzeća.
Teorijska nastava

• Ekonomija obima, nesavršena konkurencija i međunarodna razmena.

• Privredni rast i međunarodna trgovina.

• Spoljnotrgovinska ograničenja; carine, necarinske barijere i novi protekcionizam.

• Ekonomske integracije: carinske unije i zone slobodne trgovine.

• Međunarodna trgovina i ekonomski razvoj.

• Međunarodno kretanje resursa i multinacionalne korporacije.

• Devizna tržišta i devizni kursevi; određivanje deviznog kursa.

• Evropski monetarni sistem i koordinacija makroekonomskih politika.

• Međunarodni monetarni sistem.Praktična nastava

• Predavanja, vežbe, seminarski radovi, studije slučaja.
Simić, J., & Đurić, D. (2013). Međunarodna ekonomija. Novi Sad: Alfa-graf.

Salvatore, D. (2014). Međunarodna ekonomija. Beograd: Ekonomski fakultet.

Gregori, P. R., & Stjuart, R. S. (2014). Globalna ekonomija i njeni ekonomski sistemi. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu.
Predavanja, interaktivne vežbe, timski rad.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja