Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТРК20
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2024
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета се односи на упознавање студената са концептом конкурентности путем разматрања традиционалних и савремених теорија конкурентности и конкурентске предности. Поред тога, циљ предмета је и едуковање студената о елементима националне и међународне конкурентности, затим о стратегијама постизања конкурентских предности, као и остваривању и одржању конкурентског успеха на националном и глобалном нивоу. Посебна пажња се посвећује и разматрању ставова водећег истраживача конкурентности Мајкла Портера, као и изучавању приступа Светског економског форума у мерењу достигнуте конкурентности националних економија и њиховом рангирању. Поред наведеног, циљ предмета се огледа и у уочавању разлика између националних политика конкуренције и политике конкуренције Европске уније, као регионалне интеграције држава, уз посебан нагласак на мерама за подстицање и унапређење конкурентности.
Након реализације наставних и осталих активности и савладавања градива, студенти ће схватити значење појмова конкурентност, конкурентска предност и конкурентски успех, затим ће спознати детерминанте националне конкурентске предности према моделу Мајкла Портера, специфичности међудржавне и глобалне конкурентности и савладати различите приступе за постизање конкурентности компанија на међународном нивоу. Поред тога, студенти ће бити у могућности да објасне основне елементе стратегије конкурентности, посебно стратегије индустријске конкурентности, уз наглашавање кључних детерминанти извозне конкурентности. Студенти ће разумети и суштину страних директних инвестиција као значајног чиниоца у процесу промовисања извозне конкурентности, биће у могућности да сагледају управо конкурентност као једну од детерминанти подстицања прилива страних директних инвестиција, посебно у земљама у развоју и земљама у транзицији.
Теоријска настава:
- Дефинисање конкурентности – традиционални и савремени приступи.
- Појам националне и међународне конкурентности.
- Конкурентска предност нација и национални конкурентски успех.
- Детерминанте националне конкурентске предности (Porter's Diamond).
- Концепти међудржавне и глобалне конкурентности; Конкурентност компанија на међународном нивоу.
- Основни елементи стратегије конкурентности.
- Стратегија индустријске конкурентности.
- Детерминанте извозне конкурентности.
- Стране директне инвестиције и промовисање извозне конкурентности.
- Конкурентност као детерминанта прилива страних директних инвестиција.
- Стратешке опције конкурентности на иностраним тржиштима.
- Светски економски форум и глобална конкурентност – претходни и актуелни приступ.
- Извештај о глобалној конкурентности и индекс глобалне конкурентности.
- Стубови конкурентности националне економије.
- Национална политика конкуренције и политика конкуренције Европске уније.
- Улога државе у подстицању националне и међународне конкурентности.
Практична настава: израда студија случаја, решавање тестова, учешће у онлине квизовима и анализа практичних, тематских ситуација.
Porter, M. Konkurentska prednost: postizanje i održavanje vrhunskog poslovanja Masmedia 2008
Porter, M. O konkurenciji Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju u Beogradu 2008
Thompson, A., A., Strickland, A., J., & Gamble, J., E. Strateški menadžment: U potrazi za konkurentskom prednošću, teorija i slučajevi iz prakse MATE d.o.o. 2008
Ganeshan, W. (Eds.) Competitive Strategy in Developing Countries: A manual for policy analysis Routledge 2003
Jenkis, R., Barton, J., Bartzokas, A., Hesselberg, J., & Knutsen, H. M. Environmental Regulation in the New Global Economy: The Impact on Industry and Competitiveness Edward Elgar Publishing 2002
Wunsch, N. EU enlargement and civil society in the western Balkans Palgrave McMillan 2018
Acocella, N. The European monetary Union: Europe at the crossroads Cambridge University Press 2020
Ex catedra предавања и вежбе уз активно учешће студената у наставном процесу; презентација студија случаја од стране студената; решавање тестова; анализа и обрада практичних, тематских ситуација; организовање онлине квизова; интерактиван рад у форми дискусија и изношења индивидуалних ставова и независних закључака о одређеним темама уз подстицање креативности, иновативности, тимског рада и развоја критичког мишљења студената.