Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА21
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 7
Број часова 4+2
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да се студенти упознају са начином на који пореска политика појединачних земаља утиче како на кретање капитала у међународним оквирима, тако и на одлуке о токовима инвестиција. Поред тога, студенти ће се упознати са врло сложеном проблематиком међународног двоструког опорезивања као и са могућностима и ограничењима пореске конкуренције и неопходности пореске хармонизације у глобализованом пословном окружењу и на једниственом тржишту.
По савладаном садржају предмета студенти ће моћи не само да овладају процесом опорезивања на глобалном тржишту, него и да управљају пословном политиком предузећа приликом одлучивања о изласку на међународно тржиште. У овом смислу, студенти ће моћи да искористе могућност минимизације пореске обавезе и повећавања финансијског резултата пословања по том основу.
Теоријска настава
• Опорезивање и међународни токови капитала
• Двоструко опорезивање; појам, врсте и избегавање
• Пореска конкуренција и пореска хармонизација
• Порески састав и пореска политика Европске уније
• Хармонизација индиректних пореза у Европској унији
• Пореске реформе и порески системи земаља у регији

Практична настава
• Студије случаја
• Есеји
Ристић, К., и Ристић, Ж. (2016). Међународне јавне финансије и буџетска политика Европске уније. Београд: Етностил.
Шимовић, Ј., и Шимовић, Х. (2006). Фискални сустав и фискална политика ЕУ. Загреб: Правни факултет.
Karmaker, K., & Martinez-Vasques, J. (2014). Fiscal Competition versus Fiscal Harmonization: A Review of the Arguments. International Centre for Public Policy.
Предавања и вежбе, презентација примера из праксе, студије случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10