Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MSA21
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 7
Broj časova 4+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa načinom na koji poreska politika pojedinačnih zemalja utiče kako na kretanje kapitala u međunarodnim okvirima, tako i na odluke o tokovima investicija. Pored toga, studenti će se upoznati sa vrlo složenom problematikom međunarodnog dvostrukog oporezivanja kao i sa mogućnostima i ograničenjima poreske konkurencije i neophodnosti poreske harmonizacije u globalizovanom poslovnom okruženju i na jednistvenom tržištu.
Po savladanom sadržaju predmeta studenti će moći ne samo da ovladaju procesom oporezivanja na globalnom tržištu, nego i da upravljaju poslovnom politikom preduzeća prilikom odlučivanja o izlasku na međunarodno tržište. U ovom smislu, studenti će moći da iskoriste mogućnost minimizacije poreske obaveze i povećavanja finansijskog rezultata poslovanja po tom osnovu.
Teorijska nastava
• Oporezivanje i međunarodni tokovi kapitala
• Dvostruko oporezivanje; pojam, vrste i izbegavanje
• Poreska konkurencija i poreska harmonizacija
• Poreski sastav i poreska politika Evropske unije
• Harmonizacija indirektnih poreza u Evropskoj uniji
• Poreske reforme i poreski sistemi zemalja u regiji

Praktična nastava
• Studije slučaja
• Eseji
Ristić, K., i Ristić, Ž. (2016). Međunarodne javne finansije i budžetska politika Evropske unije. Beograd: Etnostil.
Šimović, J., i Šimović, H. (2006). Fiskalni sustav i fiskalna politika EU. Zagreb: Pravni fakultet.
Karmaker, K., & Martinez-Vasques, J. (2014). Fiscal Competition versus Fiscal Harmonization: A Review of the Arguments. International Centre for Public Policy.
Predavanja i vežbe, prezentacija primera iz prakse, studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10