Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA49
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Predmet Međunarodna trgovina se izučava posle predmeta Međunarodna ekonomija na koji se nadovezuje i dalje specijalizuje studente u proučavanju pojmova vezanih za trgovinske aspekte međunarodne ekonomije. Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti međunarodne trgovine, upoznavanje sa najznačajnijim pojmovima u oblasti međunarodne trgovine, kao i osnovnim instrumentima spoljnotrgovinske politike: carinskim i necarinskim merama. Cilj je da studenti ovladaju osnovnim pojmovima vezanim za međunarodnu trgovinsku praksu i pojmovima iz međunarodne trgovine politike kako bi se pripremili za dalje proučavanje kako trgovinskih aspekata, u spoljnotrgovinskom poslovanju, tako i finansijskih aspekata međunarodne ekonomije.
Na predmetu Međunarodna trgovina studenti stiču znanja i kompetencije kojima će moći da:

• identifikuju ekonomske efekte koji utiču na nacionalne privrede uključene u međunarodnu razmenu roba, usluga, proizvoda intelektualne svojine, kapitala, radne snage i tehnologije,

• prepoznaju razloge zbog kojih se nacionalne privrede odlučuju da ograniče neke od ovih tokova,

• objasne različite spoljnotrgovinske politike i procene prednosti i nedostatke u vezi sa sprovođenjem takvih spoljnotrgovinskih politika,

• identifikuju glavne instrumente spoljnotrgovinske politike, kao što su carine i necarinske mere, kao i da analiziraju njihove efekte na nacionalne privrede,

• identifikuju uloge Svetske trgovinske organizacije (STO) u međunarodnoj trgovini,

• prepoznaju najznačajnija pitanja u pregovorima STO i Republike Srbije.
Teorijska nastava

• Pojam međunarodne trgovine.

• Razvoj međunarodne trgovine.

• Subjekti međunarodne trgovine.

• Teorije međunarodne trgovine; Međunarodna tržišta, Međunarodno poslovanje.

• Međunarodne tržišne institucije.

• Spoljnotrgovinska politika.

• Regionalne ekonomske integracije.

• Multilateralno regulisanje međunarodne trgovine.

• Srbija u međunarodnoj trgovini.Praktična nastava

• Vežbe.

• Analiza studija slučaja (case study).

• Seminarski radovi.
Bjelić, P. (2011). Međunarodna trgovina. Beograd: Ekonomski fakultet.

Feenstra, R., & Taylor, A. M. (2011). International Trade. New York: Worth Publishers, Incorporated.

Ćuzović, S., & Sokolov-Mladenović, S. (2016). Menadžment internacionalizacije trgovine. Niš: Ekonomski fakultet.
Predavanja, interaktivne vežbe, konsultacije, diskusije.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit  35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit  
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10