Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА49
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2017
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Предмет Међународна трговина се изучава после предмета Међународна економија на који се надовезује и даље специјализује студенте у проучавању појмова везаних за трговинске аспекте међународне економије. Циљ предмета је стицање основних знања из области међународне трговине, упознавање са најзначајнијим појмовима у области међународне трговине, као и основним инструментима спољнотрговинске политике: царинским и нецаринским мерама. Циљ је да студенти овладају основним појмовима везаним за међународну трговинску праксу и појмовима из међународне трговине политике како би се припремили за даље проучавање како трговинских аспеката, у спољнотрговинском пословању, тако и финансијских аспеката међународне економије.
На предмету Међународна трговина студенти стичу знања и компетенције којима ће моћи да:

• идентификују економске ефекте који утичу на националне привреде укључене у међународну размену роба, услуга, производа интелектуалне својине, капитала, радне снаге и технологије,

• препознају разлоге због којих се националне привреде одлучују да ограниче неке од ових токова,

• објасне различите спољнотрговинске политике и процене предности и недостатке у вези са спровођењем таквих спољнотрговинских политика,

• идентификују главне инструменте спољнотрговинске политике, као што су царине и нецаринске мере, као и да анализирају њихове ефекте на националне привреде,

• идентификују улоге Светске трговинске организације (СТО) у међународној трговини,

• препознају најзначајнија питања у преговорима СТО и Републике Србије.
Теоријска настава

• Појам међународне трговине.

• Развој међународне трговине.

• Субјекти међународне трговине.

• Теорије међународне трговине; Међународна тржишта, Међународно пословање.

• Међународне тржишне институције.

• Спољнотрговинска политика.

• Регионалне економске интеграције.

• Мултилатерално регулисање међународне трговине.

• Србија у међународној трговини.Практична настава

• Вежбе.

• Анализа студија случаја (case study).

• Семинарски радови.
Бјелић, П. (2011). Међународна трговина. Београд: Економски факултет.

Feenstra, R., & Taylor, A. M. (2011). International Trade. New York: Worth Publishers, Incorporated.

Ћузовић, С., & Соколов-Младеновић, С. (2016). Менаџмент интернационализације трговине. Ниш: Економски факултет.
Предавања, интерактивне вежбе, консултације, дискусије.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит  35 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит  
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10